Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (2)

0 Nəzərlər 00.0 / 5

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (2)

Ərəb ilhaqından sonra həmin qəbilələr İslam dinini qəbul etməmiş, lakin onlarda demək olar ki, tamamilə ərəbləşmə prosesləri getmiş və hazırda Livanda, Suriyada və Fələstində yaşayan xristian ərəblər onların nəslindəndir.

Beləliklə, VII-VIII əsrlərdə həmin tayfaların assimilyasiyasından yaranan yeni etnik birlik-Fələstin ərəb xalqı ərəb dnyasının ayrılmaz hissəsinə evrilmiş və lap erkən tarixi mənsubiyyət hquqları da bir mənalı şəkildə onlara məxsusdur. Lakin siyasi sionizmin yaranması və onun tətbiqat mərhələsinə keməsi ilə Fələstin ərəb xalqı ən dəhşətli təqiblərə və genosid siyasətinə məruz qalmış, tam hquqlu olmalarına baxmayaraq, tamamilə hquqsuz xalq səviyyəsinə salmışlar.

Siyasi sionizmin mənəvi atası və siyasi rəhbəri Avstriya jurnalisti Todor Hertsi hesab olunur. O, 1896-cı ildə buraxılmış Yəhudilərin dvləti” adlı kitabanın məllifidir. Ancaq sionizmin ideoloji prinsipləri və tələbələri daha əvvəl meydəna gəlmişdir. Hertsldən il əvvəl Naton Bimbaum adlı birinin, ondan daha əvvəl isə Mezes Qess (1812-1875) adlı başqasının bu məsələyə dair, yəni Fələstində yəhudi dvlətinin yaranması ilə yəhudi məsələsini həll etmək haqqında kitabalar ıxmışdır. Lakin sionizmin ideoloji və siyasi əsaslarını sistemləşdirdiyi və onun təşkilatısı olduğu n Teodor Hertsl sionizmin banisi kimi qəbu olunur. T. Hertsl bildirirdi ki, yəhudi məsələsinin ərazi siyasi baxımından həllinin yeganə yolu dnyanın mxtəlif lkələrinə səpələnmiş yəhudiləri z” ərazilərində cəmləşdirmək və orada mstəqil dvlət yaratmaqdır. Elə 1897-ci ildə Bazeldə ağırılmış mumdnya Sionist Təşkilatı (ST) I Konqresinin qəbul etdiyi proqramda da deyilirdi ki, sionizmin məqsədi Fələstində yəhudi xalqının milli ocağı”nı yaratmaqdır. Sionist ekstremistlər, sonralar daha irəli gedərək bunu Nildən Fərata qədər byk İsrail dvləti” yaratmaq şəklində dəyişdirdilr.

Qeyd etmək lazımdır ki, ilk vaxtlar T.Hertslin siyasi proqramı yəhudi burjuaziyasının mxtəlif qrupları tərəfindən eyni şəkildə qarşılanmadı. Bu onunla bağlı idi ki, həmin dvrdə imperialist dvlətlərin sinfinin ayrılmaz hissəsinə evrilmiş yəhudi mənşəli iri kapitalistlərin əsas məqsədi hələ İngiltərə, Almaniya, Fransa, ABŞ və s. kimi lkələrin iqtisadi və siyasi həyatnda z mvqelərini mhkəmlətmək idi. Fələstində yəhudi dvləti yaratmaq ideyası, hətta burjuamilləti mvqeydən ıxış edən yəhudi kapitalistləri tərəfindən də şbhə ilə qarşılandı.

Ancaq Balfur bəyannaməsi”ni elan edilməsi ilə imperialist dvlətlər tərəfindən sionistlərin Fələstinə tələbləri təstiq edildikdən sonra T.Hertslin ideyalarını iri yəhudi burjuaziyası mdafiə etməyə və həyata keirməyə başladı. Məlum olduğu kimi, 1917-ci il noyabrın 2-də elan edilmiş və o dvrdə İngiltərənin xarici işlər naziri Balfurun adı ilə bağlı olan həmin bəyannamədə bildirilir ki, İngiltərə Fələstində milli yahudi ocağı yaradılmasına razıdır, həm də bu zaman elə etməyə alışacaqdır ki, Fələstindəki qeyri-yahudi icmaların dini və mlki hquqlarına he bir xətər dəyməsin. Bununla da İngiltərə hkməti Fələstində yahudi xalqının milli ocağı”nın yaradılmasına kmək etməyi rəsmi surətdə z zərinə gtrd. Az sonra ABŞ prizdenti Vilson z hkmətinin Balfur bəyannaməsi”ni tamamilə bəyəndiyini bildirdi.

1920-ci ildə İngiltərə ABŞ-ın kməyi ilə Millətlər Cəmiyyətindən Fələstin zərində mandat hququ aldı və yəhudilərin ktləvi krlməsi qəbul olundu.

Lakin həm Fələstin əhalinin yaşayış səviyyəsi və iqtisadi Avropa, Amerika və hətta asiyada yahudilərin yaxşı yaşaması, həm də artıq yaşadıqları yerləri z vətənləri kimi grmələri onların Fələstinə ktləvi kməsini məhdudlaşdırdı. Bu isə sionist rəhbərlərini narahat edən ox ciddi məsələ idi. nki əgər Fələstin ərazisində yəhudilər oxluq təşkil etməsəydi, orda yəhudi dvləti”nin yaradılması da mmkn olmayacaqdı. Yəhudilərin Fələstinə ktləvi kməsi reallaşdırmaq məqsədilə II Dnya Mharibəsində sionizmin rəhbərlərindən Katsner ilə cəllad Adolf Eyxman arasında əldə ediliş gizli saziş nəticəsində Macarıstandan bir qrup sionist rəhbər ailəvi surətdə ıxıb gedə bilmiş, lakin bunun mqabilində 450 min yerli yəhudinin məhv edilməsinə razılıq vemişdi. Sionizm rəbərləri yəhudi dvləti” yaratmaq naminə yz minlərlə yəhudini qurban verməyə və iperializmin ən mənfur qvvəlri ilə əmakdaşlıq etməyə hazır idilər. Lakin btn bunlara baxmayaraq, 1920-1947-ci illər ərzində Fələstinə kb gələn yəhudilərin mumi sayı 600 min nəfərdən ox deyildi. Eyni zamanda Fələstin ərəbləri sayca yəhudilərən ikiqat ox idilər. Belə bir məqamda sionist rəhbərləri yəhudi dvləti”ni qurmaqla Fələstin ərəblərinə qarşı genosid siyasətini həyata keirməyə və z mvqelərini tamamilə mhkəmlətməyə tələsirdilər.

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə