Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)

0 Nəzərlər 00.0 / 5

İSRAİL REJİMİ VƏ ONUN ÇİRKİN NİYYƏTLƏRİ (5)

Sionizm, ABŞ-ın siyasi həyatını demək olar ki, tamamilə əlinə keirdiyi n İsrailə axan kulli miqdarda vəsaitin xeyli hissəsi, hərbi yardım kredit və s. şəklində ABŞ hkməti tərəfindən verilir. Vəsaitin ox hissəsi hərbi xərclərə, ilk nvbədə silah alınmasına sərf olunur. ABŞ İsrailin təcavzkarlıq siyasətini həyata keirməsinə yalnız silah verməklə kmək etmir, eyni zamanda onun znn hərbi sənayesinin yaratmasına yardım gstərir.

Burada diqqəti olduqca xarakter bir cəhətə ynəltmək istərdik: İsrail dvləti yaranandan sonra inhisarı yəhudi burjuaziyasının kapitalist aləminin iqtisadiyyatında z nfuzunu mhkəmlətmək uğrunda mbarizəsində sionizm getdikcə daha byk rol oynamğa başlamışdır. Bu da təsadfi deyildir. nki sionistlərin fəaliyyəti təkcə yəhudilərin yox, mumiyyətlə beynəlxalq inhisarı burjuaziyanın mənafeyinə xidmət edir. Məhz sionizm İsrail beynəlxalq inhisarı burjuaziyanın Yaxın Şərqin, Asiyanın və Afrikanın təbii və maddi ehtiyatlarını istismar etmək, z gəlirlərini artırmaq n kapital ixracını artırmasına imkan yaradır. Buna grə də sionizm və yəhudi məsələsi” adlandırılan məsələ yəhudi burjuaziyası n təkcə byk gəlir mənbəyi və beynəlxalq maliyə-sənaye inhisarlarının yeni mstəmləkəilik siyasətini pərdələmək n lazım deyildir; bu, həm də yəhudi burjuaziyasının mxtəlif nmayəndələrin z aralarında və eləcə də qeyri yəhudi mənşəli inhisarı burjuaziyanın qruplaşmaları ilə yekdilliyə gəlməsi və birləşməsi suludur. Bunu biz əyani şəkildə 1967-ci ildən bəri mntəzəm olaraq Qdsdə keirilən, əsasən yəhudi mənşəli iri maliyyəilərinin və sənayeilərin beynəlxalq iqtisadi konfranslarının timsalında grrk. Qərbdə milyonerlər konfransı” adlandırılan Qds toplanışlarına Avropa, Amerika, Asiya və Afrikanın mxtəlif mxtəlif lkələrindən təqribən 400-500 nəfər yəhudi milyoneri iştirak edir. Bunların da yarısına qədəri amerikanyəhudi burjuaziyasının nmayəndələrindən ibarətdir. Konfransda həlledici sz də məhz onlara məxsuzdur. Qds konfranslarının əsas məqsədi İsrailə yardım etməkdir. Bunun n milyonerlər konfransı”nın daimi aparatı yaradılmışdır. Aparatın mərkəzi əlaqələndirmə orqanı İsrail baş nazirinin yanında yaradılış Kapital Qoyuluşu və İnkişaf Şurası, yaxut konfransların İcraiyyə Komitəsidir. Buraya ABŞ, Kanada, Qərbi Avropa, İngiltərə, CAR, Latın Amerikası, Cənubi və Cənubi Şərqi Asiya və Avstraliyanı təmsil edən səkkiz məhəlli şuranın nmayəndələri daxildilər.

Şuranın nəzərində on beş komitə vardır ki, onlar da İsrailin mxtəlif nazirlikləri ilə əlaqə zəminində mxtəlif sahələr zrə kapital qoyuluşunu tənzim edirlər. Beləliklə, grrk ki, Qds konfransları sionizmin daimi fəaliyyət gstərən beynəlxalq korporasiyasıdır və o, ABŞ, İsrail və digər kapitalist lkələrdəki yəhudi bujuaziyasının yksək dairələrinin təcavskarlıq planlarını həyata keirməyə xidmət edir.

Sionizmin təcavzkarlıq planlarının maliyyələşdirilməsində digər beynəlxalq və milli sionist təşkilatları da yaxından iştirak edirlər. Həmin təşkilatlar İsrail dvləti yaranandan bəri ona milyardlarla ABŞ dolları məbləğində yardım gstərmişlər. Amerika sionistləri bu sahədə də xsusilə fərqlənmişlər. Belə ki, sionist təşkilatlarının İsrailə etdiyi maliyyə yardımının 80 faizi onların payına dşr. nki dnyanın ən gcl yəhudi icması və sionis təşkilatları ABŞ-da yerləşir. Amerika sionist təşkilatları iərisində ən irisi Birləşmiş yəhudi ağırışı” təşkilatıdır. ABŞ-dan İsrailə gndərilən sionist yardımının 75 faizi bu təşkilatın payına dşr. Bu təşkilatdan başqa ABŞ-da Yəhudi milli fondu”, İsrail təhsil fondu”, Amerika-İsrail mədəniyyət fondu”, Ezra Tora fondu”, Veysman institutunun Amerika komitəsi” və s. fond və təşkilatları da qeyd etmək olar.

Sionistlər təkcə siyasi və iqtisadi cəhətdən deyil, həm də ABŞ-ın yazılı və elektron media orqanlarına ox byk təsir və mdxilə imkanları baxımından hakim mvqedədir və məhz buna grə ox zaman informasiya mharibəsi”ndə z məqsədlərinə nail olurlar. Sionist təşkilatlar ABŞ-da ox byk tirajla 420 jurnal və bulleten, New York Times” qazeti başda olmaqla 100-dən ox qəzet nəşr edirlər. Ən ox tirajla ıxan jurnalların sırasına Xadassa”, Amerika zayonist”, Cuşi press”, Neşil Cuşi maisli” jurnalları daxildir. Yəhudi tələbləri 60-dan ox jurnal və qəzet buraxırlar. Bununla yanaşı sionist təşkilatları ABŞ mətbuatının və ABŞ televiziya proqramlarının xeyli hissəsinə nəzarət edirlər.

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə