ƏHD DUASİ


Bismillahir- rəhmanir- rəhim

Əllahummə rəbbən- nuril əzim və rəbbul- kursiyyər- rəfii və rəbbul- bəhril- məscuri və mənzilət- təvrati vəl incili vəz- zəburi vəz- zəllə vəl- həruri və mənziləl- Quranil- əzim və rəbbəl məlaikətil muqərrəbinə vəl- ənbiya vəl- mursəlin. Əllahummə inni əsəlukə bismikəl kərimi və binuri vəchikəl muniri və mulkikəl qədimi ya həyyu ya qəyyumu əsəlukə bismikəlləzi əşrəqət bihissəməvatu vəl ərzunə və bidmikəlləzi yəsluhubihil əvvəlunə vəl- axirunə ya həyyən qəblaə kullə həyyə və ya həyyən bəədə kullə həyyən və ya həyyən hinə la həyyə la muhyiyəl məvta və mumitəl əhyai ya həyyu la ilahə illə əntə Əllahummə bəlləğ məvlana imaməl hadiyəl məhdiyyəl qaimə bi əmrikə sələvatullahi ələyhi və əla abaihit- tahirinə ən cəmiil momininə vəl mominat fi məşariqil ərzi və məğaribiha səhliha və cəbəliha və bərrəha və bəhrəha və ənni və ən validəyyə minəs- sələvati zinətə ərşil- lahi və midadə kəlimatihi və ma əhsahu ilmuhu və əxatə bihi kitabuhu Əllahummə inni ucəddədu ləhu fii səbihəti yəvmi haza və ma iştu min əyyami əhdən və əqdən və bəyətə ləhu fii unuqi la əhulu ənha vəla əzulu əbədən Əllahumməc- əlni min ənsarihi və əəvanihi vəlləzzabəynə ənhu vəl- musariinə iləyhi fii qəzai həvaicihi vəl- mumtəsilinə liəvamirihi vəl- muhaminə ənhu vəssabiqinə ila iradətihi vəlmustəşhədinə bəynə yədəyhi Əllahummə in halə bəyni və bəynəhul məvtul- ləzi cəəltəhu əla ibadikə hətmən məqziyyətən fəəxricni min qəbrii mutəzirən kəfənii şahirən səyfii mucərrədən qənatii muləbbəyən dəəvətəd- dai fil haziri vəlbadi Əllahummə ərinit- tulətər- rəşidətə vəl- ğurrətəl- həmidətə vəkhul naziri binəzrəti minni iləyhi və əccəl fərəcəhu və səhəl məxrəcəhu və əvsii mənhəcəhu vəsluk bii məhəccətəhu və ənqiz əmrəhu vəşdud əzrəhu vəsuri Əllahummə bihi bikəladəkə və əhyi bihi ibadəkə fə innəkə qultə və qəvlukəl- həqqu zəhərəl fəsadu filbərru vəl bəhri bima kəsəbət əydinnasi fəəzhiri Əlaahummə ləna vəliyyukə vəbnə binti nəbiyyikəl musəmma bismi rəsulikə səlləllahu ələyhi və alihi hətta la yəzufərə bi şəyin minəl batili illə məzzəqəhu və yuhiqqul həqqə və yuhəqqəqəhu vəcəlhu Əllahummə məfzəən liməzlumi ibadikə və nasirən limən la yəcidu ləhu nasirən ğəyrəkə və mucəddədən lima uttulə min əhkami kitabikə və muşəyyədən lima vərədə min əlami dinikə və sunəni nəbiyyikə səlləllahu ələyhi və alihi vəcəlhu Əllahummə mimmən həsəntəhu min yəsil mutədinə Əllahummə və surrə nəbiyyikə muhəmmədən səlləllahu ələyhi və alihi biröyətihi və mən təbiəhu əla dəvətihi vərhəm istikanətəna bədəhu Əllahummək- şif hazihil ğummətə ən hazihil əimməti bihuzurihi və əccəl ləna zuhurəhu innəhum yərəvnəhu bəidən və nərahu qəribən birəhmətikə ya ərhəmər- rahimin.
Sonra üç dəfə əlini sağ buduna vurub hər dəfə bu sözləri de:
Əl- əcələ, əl- əcələ ya məvlayə ya sahibəzzəman.

Əllahumməd fəə ən vəliyyəkə və xəlifətikə və huccətikə əla xəlqikə və lisanikəl muəbbəri ənkə- natiqi bihikmətikə və əynikən- nazirəti bi iznikə və şahidikə əla ibadikəl- cəhcahil mucahidil aizi bikəl abidi indəkə və əizhu min şərrə cəmii ma xələqtə və bərəətə və ənşəətə və səvvərtə vəxfəzhu min bəyni yədəyhi və min xəlqihi və ən yəminihi və ən şimalihi və min qəvmihi və min təhtihi bihifzikəl- ləzii la yəziu mən həfiztəhu bihi vəhfəz fihi rəsuləkə və əbaəhu və əimmətəkə və dəaimi dinikə vəcəlhu fi diətikəl- ləti la təziu və fii civarikələzi la yuxfərru və fii mənikə və izzəkəlləzi la yuqhəru və aminhu bi əmanikəl vəsiqilləzi la yuxzəlu mən aməntəhu bihi vəcəlhu fi kənəfikəlləzi la yuramu mən kanə fihi vənsurhu binəsrikəl əzizi və əyyədhu bu cundikəl ğalibi və qəvvəhi bu quvvətikə və ərdifhu biməlaikətikə və vali mən valahu və adi mən adahu və əlsibhu dirəkəl həsinətə və huffəhu bilməlaikəti həffa Əllahumməşəb bihissudə vərtuq bihil fətqə və əmisu bihil cəvrə və əzhir bihil ədlə və zəyyən bituli biqailihil ərzə və əyyədhu binnəsri vənsurhu burrubi və qəvvə nasirihi vəxzul xazilihi və dəmdim mən nəsəbə ləhu və dəmmər mən ğəşşəhu vəqtul bihi cəbairətəl kufri və umudəhu və dəmaiməhu vəqsim bihi ruusəz- zəlaləti və şariətəl bidəi və mumitətəsunnəti və muqəvvəətəl batili və zəlləl bihil cəbbarinə və bir bihil kafirinə və cəmiəl mulhidinə fii məşariqil ərzi və məğaribiha və bərrəha və bəhrəha və səhliha və cəbəliha hətta la tədəə minhum dəyyarən vəla tubqii ləhum asarə Əllahummə təhhər minhum biladəkə vəşfi minhum ibadikə və əizzə bihil momininə və əhyi bihi sunənəl mursəlinə və darisə hukmin- nəbiyyinə və cəddəd bihi ma əmtəha min dinikə və buddələ min hukmikə hətta tuidə dinikə bihi və əla yədəyhi cədidən ğəzəbən məhzən səhihən la ivəcə fihi vəla bidətə məəhu və hətta tunirə biədlihi zuləməl cəvri və tutfiə bihi niranəl kufri və tuzihə bihi məaqidəl həqqə və məchuləl ədli fəinnəhu əbdukəlləzis- təxləstəhu linəfsikə vəstəfəytəhu əla ğəybikə və əsəmtəhu minəzzunubi və bərrətəhu minəl- uyubi və təhhərtəhu minərrəcsi və səlləmtəhu minəd- dənsi Əllahummə fəinna nəşhədu ləhu yəvməl- qiyaməti və yəvmə hululit- tamməti innəhu ləm yuznib zənbən vəla əta həvbən vələm yərtəkib məsiyətən və ləm yuzəyyəə ləkə taətən vələm yəhtik ləkə hurmətən vələm yubəddəl ləkə fərizətən vələm yuğəyyər ləkə şəriətən və ənnəhul- hadil muhtədit- tahirut- təqiyyur- rəziyyuz- zəkiyyu Əllahummə əətihi fii nəfsihi və əhlihi və vələdihi və zurriyyətihi və ummətihi və cəmii rəiyyətihi ma nuqiru bihi əynəhu və təsurru bihi nəfsəhu və təcməu ləhu mulkəl- mumləkati kulləha qəribiha və bəidiha və əziziha və zəliliha hətta tucriyə hukməhu əla kullə hukmin və təğlibə bihəqqihi kullə batili Əllahumməsluk bina əla yədəyhi minhacəl huda vəl- məhəccətəl uzma vət- təriqətəl vusta əlləti yərciu iləyhal ğali və yəlhəqqu bihattalii və quvvəna əla taətihi və səbbətna əla muşayəətihi vəmnun ələyna bimutabəətihi vəcəlna fii hizbihil qəvvaminə biəmrihis- sabirinə məəhut- talibinə rizakə bimusəhətihi hətta təhşurəna yəvməl- qiyamətə fii ənsarihi və əəvanihi və muqəvvəyəti sultanihi Əllahummə vəcəlzalikə ləna xalisən min kullə şəkkə və şəbhətin və riyain və səmətin hətta la nəətəmidə bihi ğəyrəkə vəla nətlubə bihi illə vəchəkə və hətta tuhilləna məhəlləhu və təcələna fii cənnəti məəhu və əizna minəssaməti vəl kəsəli vəl qəmərəti vəcəlna mimmən təntəsiru bihi lidinikə və tuizzu bihi nəsrə vəliyyəkə vəla təstəbdil bina ğəyrəna fəinnəs- tibdaləkə bina ğəyrəna ələykə bəsiru və huvə ələyna kəsirən Əllahummə səllə əla vulati əhdihi vəl- əiməti min bədihi və bəlləğhum amaləhum və zid fii acalihim və əizzə nəsrəhum və təmməm ləhum ma əsnədtə iləyhim min əmrikə ləhum və səbbət duaiməhum vəcəlna ləhum əəvanən və əla dinikə ənsarən fəinnəhum məadinu kəlimatikə və xuzzanu ilmikə və ərkanu təvhidikə və dəaimu dinikə və vəlatu əmrikə və xalisətukə min ibadikə və səfvətikə min xəlqikə və əvliyaukə və səlailu əvliyaikə vəsəfvətu əvladi nəbiyyikə vəssəlamu ələyhi və ələyhim vərəhmətullahi vəbərəkatuh