Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

QURANİ KƏRİM

ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI

ƏL-ƏHZAB ‏ SURƏSI

0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ya Peyğəmbər, Allahdan qorx və kafirlərə və münafiqlərə itaət etmə, çünki Allah daim (işlərin məsləhətlərini) biləndir və (onların icrasında) hikmət (diqqət və möhkəmlik) sahibidir.

Xırdalıqlar

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI

ƏS-SƏCDƏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur və eyni zamanda möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)

Xırdalıqlar

LOĞMAN ‏ SURƏSI

LOĞMAN ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Eyni zamanda bir möcüzədir. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lamın (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)

Xırdalıqlar

ƏR-RUM ‏ SURƏSI

ƏR-RUM ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlif (Allah) tərəfindən Lam (Cəbrail) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd – səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) nazil olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır.)

Xırdalıqlar

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI

ƏL-ƏNKƏBUT ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Mim. (Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bizim kitabımız həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitab Əlifdən (Allahdan) Lamın (Cəbrailin) vasitəsilə Mimə (Muhəmməd-səlləllahu ələyhi və Alihi və səlləmə) vəhy olunmuşdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.)

Xırdalıqlar

ƏL-QƏSƏS ‏ SURƏSI

ƏL-QƏSƏS ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Və bu kitab həmin hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun oxşarını gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır.) And olsun Turi – Sinaya və Məkkəyə, Tuba və Sidr ağaclarına və Muhəmmədə(s) ki,

Xırdalıqlar

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI

ƏN-NƏML ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ta, Sin. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, lakin heç bir kəsin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Və bu kitabın möhkəm ayələri və belə mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-sinaya və Süleymana ki, bu surə Qur’anın, aşkar və aydınlıq gətirən kitabın ayələridir).

Xırdalıqlar

ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI

ƏŞ-ŞUƏRA SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ta, Sin, Mim. (Bu hərflər Allahla Onun Rəsulu arasında olan rəmzlərdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Amma heç kimin onun bənzərini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm ayələri və bu cür də mütəşabih ayələri vardır. And olsun Turi-Sinaya, Məkkəyə, and olsun Tuba və Sidr (ağaclarına) və Muhəmmədə (s) ki,)

Xırdalıqlar

ƏL-FURQAN ‏ SURƏSI

ƏL-FURQAN ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Furqanı (haqq ilə batili bir-birindən ayıran, ayə və surələri bir-birindən ayrı olan Qur’anı) aləmdəkilərin hamısını (kökləri kəsilənədək bütün insan və cinləri) qorxutmaq üçün bəndəsinə tədricən nazil edən (Allah) uca, əbədi və çox bərəkətlidir.

Xırdalıqlar

ƏN-NUR SURƏSI

ƏN-NUR SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. (Bu,) Bizim bəlkə ibrət götürəsiniz deyə nazil etdiyimiz, (məzmununa əməl etməyi) vacib buyurduğumuz və içində (tovhid və dini maarif barəsində) aydın ayə və dəlillər nazil etdiyimiz bir surədir.

Xırdalıqlar

ƏL-MUMINUN SURƏSI

ƏL-MUMINUN SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Həqiqətən (İslamın əqidə əsaslarına) iman gətirənlər nicat tapdılar (sanki onlar artıq axirətdə əməllərinin bütün mükafatlarını alıblar).

Xırdalıqlar

ƏL-HƏCC ‏ SURƏSI

ƏL-HƏCC ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ey insanlar, öz Rəbbinizdən qorxun! Həqiqətən qiyamətin (Surun birinci dəfə çalınmasından qabaq baş verəcək) zəlzələsi çox böyük bir şeydir.

Xırdalıqlar

ƏL-ƏNBIYA SURƏSI

ƏL-ƏNBIYA SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. İnsanlarla (Qiyamətdə) haqq-hesab aparılması yaxınlaşıb (o, Allah baxımından yaxındır, və yaxud: ümumiyyətlə gəlməsi qəti olan hər bir şey yaxındır), halbuki onlar (həmin haqq-hesabdan) qəflətdədirlər və üz döndərirlər.

Xırdalıqlar

TAHA ‏ SURƏSI

TAHA ‏ SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Ta Ha. (Mən pak, qüsursuz və hidayət edənəm. Ey Muhəmməd! Ey pak qəlbli və yol göstərən böyük insan! Namaz vaxtı hər iki ayağını yerə qoy.)

Xırdalıqlar

MƏRYƏM SURƏSI

MƏRYƏM SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Kaf Ha Ya Ayn Sad. (Mən kifayət edən, hidayət edən, ixtiyar sahibi, alim və vədi doğru olanam. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında rəmzlərdir. Bu kitab həmin hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır.)

Xırdalıqlar

ƏL-KƏHF ‏SURƏSI

ƏL-KƏHF ‏SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Həmd bu kitabı Öz bəndəsinə nazil etmiş və on(un kəlmə və mənasın)da heç bir xəta və əyrilik qoymayan Allaha məxsusdur.

Xırdalıqlar

ƏL-İSRA SURƏSI

ƏL-İSRA SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Öz bəndəsini (MuhəmmədiÖsəlləllahu əleyhi və alihi və səlləm) Özümüzün (tovhid, qüdrət və hikmətimizin) bəzi nişanələrimizi ona göstərmək üçün bir gecə Məscidül-Həramdan ətrafını (nazil olmuş mələklərin və oradan çıxmış peyğəmbərlərin mənəviyyatı, çoxlu ağacların yaşıllığı və çaylar ilə) mübarək (bərəkətli) etdiyimiz Məscidül-Əqsaya aparan Allah (hər bir eybdən) pak və nöqsansızdır. Əlbəttə (Öz bəndəsinin və yuxarı aləmin sakinlərinin danışığını) eşidən və (onların hamısının halını) görən Odur (O Allahdır).

Xırdalıqlar

ƏN-NƏHL SURƏSI ‏

ƏN-NƏHL SURƏSI ‏ 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. (İslamın qələbəsi və müşriklərin əzabı barədə) Allahın əmri gəlib çatdı, buna görə də, onda tələsməyin. Allah ona şərik qoşduqlarından pak və ucadır.

Xırdalıqlar

ƏL-HICR SURƏSI

ƏL-HICR SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Ra. (Mən, hər şeyi görən Allaham. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma heç kimin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzlərdir.) Bu (uca məqamlı) surə, bu kitabın və (özü) aydın (olan) və aydınlıq gətirən Qur’anın ayələridir və bu (uca məqamlı ayələr), Lövhi-Məhfuzda sabit olan ayələr və həmin Lövhdə olan aydın Qur’anın ayələridir.

Xırdalıqlar

ƏL-HICR SURƏSI

ƏL-HICR SURƏSI 0. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə. 1. Əlif, Lam, Ra. (Mən, hər şeyi görən Allaham. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur, amma heç kimin onun kimisini gətirmək qüdrəti yoxdur. Bu kitabın «möhkəm» və bu cür «mütəşabih» ayələri vardır. Bu hərflər Allahla Onun Peyğəmbəri arasında olan rəmzlərdir.) Bu (uca məqamlı) surə, bu kitabın və (özü) aydın (olan) və aydınlıq gətirən Qur’anın ayələridir və bu (uca məqamlı ayələr), Lövhi-Məhfuzda sabit olan ayələr və həmin Lövhdə olan aydın Qur’anın ayələridir.

Xırdalıqlar

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə