Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə

ƏXLAQ

ON SƏKKIZ YAŞLI CAVAN RUMLULARLA OLAN MÜHARIBƏNIN SƏRKƏRDƏSI

ON SƏKKIZ YAŞLI CAVAN RUMLULARLA OLAN MÜHARIBƏNIN SƏRKƏRDƏSI

İslam Peyğəmbəri (s) ömrünün son günlərində, müsəlmanları qüdrətli Rum ölkəsi ilə müharibə etməyə könüllü dəvət etdi.

Xırdalıqlar

CAMAATI ÖZÜ VƏ AILƏSINDƏN QABAĞA TUTMAQ

CAMAATI ÖZÜ VƏ AILƏSINDƏN QABAĞA TUTMAQ İmam Baqir (ə) Məhəməd ibni Müslimə: Ey Məhəmməd! Aya güman edirsənmi ki, Allah- Taala Peyğəmbəri (s) Peyğəmbərliyə seçdiyi gündən onun canını aldığı günədək üç gün ardıcıl olaraq doyunca buğda çörəyi yedi? Yox, and olsun Allaha! O, Allah onu Peyğəmbərliyə seçdiyi gündən, onun canını aldığı günədək üç gün ardıcıl doyunca buğda yeməyi. Agah ol! Mən demirəm ki, bir şey tapa bilmirdi. O, bəzən bir nəfərə yüz dəvə mükafat verirdi. İstəsəydi özü yeyərdi.   Əttəbəqətül- Kübra

Xırdalıqlar

ALDATMAQDAN UZAQ OLMAQ

ALDATMAQDAN UZAQ OLMAQ Əlmənaqib, ibni Şəhr- aşub: Peyğəmbər (s) öz dəvətini qəbilələrə elan edən zaman, Bəni Kəlab nəslinin- yanına gəldi. Onlar dedilər: Biz bu şərtlə sənə itaət edirik ki, səndən sonra, iş (xəlifəlik) bizim əlimizə keçsin. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Xəlifəlik" Allahın əlindədir. Əgər o istəsə sizə keçəcəkdir, əgər istəməsə, başqasına veriləcəkdir."   Əlmənaqib, ibni Şəhraşub: Peyğəmbəri (s) öldürmək istəyən bir şəxs ona dedi: Ey Məhəmməd! "Əgər müsəlmnan olsam, mənə nə çatacaq?". Peyğəmbər (s) buyurdu:

Xırdalıqlar

ZƏIFLƏRI HIMAYƏ ETMƏK

ZƏIFLƏRI HIMAYƏ ETMƏK Quran "Səhər-axşam Rəbbinin rizasını diləyərək Ona ibadət edənlərlə birlikdə özünü səbirli apar (nəfsini qoru). Fani dünyanın bər-bəzəyini arzu edib nəzərlərini onlardan (yoxsul möminlərdən) çevirmə. Qəlbini Bizi (Quranı) xatırlamaqdan qafil etdiyimiz, nəfsinin istəklərinə uyan və (hər) işində ifrata varan bir kimsəyə itaət etmə!"   "(Ya Rəsulum!) Rəbbinin camalını (rizasını) diləyərək səhər-axşam Ona dua edənləri yanından qovma. Onların əməllərini sənə, sənin əməllərinin isə onlara heç bir dəxli yoxdur. Buna görə də (onları qovsan) zalımlardan olarsan."  Və   Hədis Rəsulullah (s): Məni zəiflərin içində axtarın, çünki, siz bu zəiflərin hesabına ruzi və kömək edilirsiz.   Rəsulullah (s):

Xırdalıqlar

ÖZÜNÜ VƏ AILƏSINI BƏLALARA QALXAN ETMƏK

ÖZÜNÜ VƏ AILƏSINI BƏLALARA QALXAN ETMƏK İmam Əli (ə) Müaviyəyə yazdığı məktubda: Hər zaman döyüş şiddətlənirdi,

Xırdalıqlar

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ

TƏKƏBBÜRLÜLƏRLƏ MÜBARIZƏ İmam Sadiq (ə): Dövlətli bir kişi, bahalı və faxir geyimlə Peyğəmbərin (s) hüzuruna gəldi və oturdu. Yoxsul bir kişi də köhnə və çirkin bir paltarla daxil oldu və dövlətli kişinin yanında oturdu. Dövlətli ikişi paltarının ətəklərini yır- yığış etdi. Peyğəmbər (s) buyurdu: "Qorxdun ki, onun yoxsulluğundan sənə bir şey keçsin?" Ərz etdi: Xeyir. Buyurdu: "Qorxdum ki, sənin sərvətindən və varından ona bir şey keçsin?" Ərz etdi: xeyir: Buyurdu: Qorxdum ki, o sənin paltarını çirkləndirsin?"

Xırdalıqlar

İGIRMI BIR YAŞLI CAVAN MƏKKƏNIN BAŞÇISI

İGIRMI BIR YAŞLI CAVAN MƏKKƏNIN BAŞÇISI Məkkənin fəthindən sonra, çox çəkmədi ki, "Hüneyn" müharibəsi qabağa gəldi. Buna görə də lazım idi ki, Peyğəmbər (s) və onun əskərləri döyüş bölgəsinə getmək üçün Məkkədən xaric olsunlar. Elə buna görə də lazım idi ki, müşriklərin əlindən təzə qurtarmış və Ərəbistan yarmadasının mərkəzi olan Məkkə şəhərini idarə etmək üçün, layiqli və bacaracaqlı bir rəhbər təyin edilsin. Peyğəmbər (s) öz yoldaşlarının arasından "Əttab ibni Üseyb" adlı 21 yaşlı bir cavanı bu böyük məsuliyyəti

Xırdalıqlar

CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏK

CAVANLARA XÜSUSI ƏHƏMIYYƏT VERMƏK Peyğəmbər (s): Sizə cavanlarla xoş rəftar etməyi tövsiyə edirəm; çünki, onların qəlbləri çox yumuşaqdır. Həqiqətən Allah məni müjdə verən və xəbərdarlıq edən göndəribdir. Cavanlar mənimlə əhd bağladılar, qocalar isə müxalifət etdilər. (Sonra bu ayəni oxudu): "Onların ömrləri uzandı və qəlbləri bərkidi."   Bir cavan Peyğəmbərin (s) birinci nümayəndəsi

Xırdalıqlar

ÖZÜNƏ GÖRƏ ƏSƏBLƏNMƏMƏK

ÖZÜNƏ GÖRƏ ƏSƏBLƏNMƏMƏK İmam Əli (ə) Peyğəmbərlərin vəsfində: Özünə olunan zülmlərin intiqamını almazdı.Yalnız Allahın hörməti sındırılan zaman qəzəblənərdi.   İmam həsən (ə): Öz dayım Hind   ibni Əbihalə Təmamidən (ki, vəsf tanıyan) idi Peyğəmbərin (s) sifətlərindən (və xasiyyətlərindən) soruşdum:

Xırdalıqlar

ZAHIDLIK (DÜNYAYA RƏĞBƏTSIZLIK)

ZAHIDLIK (DÜNYAYA RƏĞBƏTSIZLIK) Allahın rəsulu (s) "həsirin" üstündə uzanmışdı və "həsir" həzrətin bədənində iz qoyduğu üçün ona ərz etdilər: Kaş özün üçün yataq hazırlayayadın? Peyğəmbər (s) buyurdu: Dünya mənə lazım deyil. Mənim dünyayla misalım o atlıya bənzəyir ki, yayın isti günündə yol gedir, günün bir neçə saatını

Xırdalıqlar

SƏBR VƏ DÖZÜM

SƏBR VƏ DÖZÜM Peyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər Allah yolunda əziyyət çəkməyibdir.   Peyğəmbər (s): Heç kəs mənim qədər əziyyət çəkməyibdir.

Xırdalıqlar

TƏVƏKKÜL ETMƏK

TƏVƏKKÜL ETMƏK İmam Sadiq (ə): Peyğəmbər (s) Zaturriqa müharibəsində bir dərənin kənarında bir ağac altında dayandı. Bu zaman sel gəldi və Peyğəmbərlə (s) tərəfdarlarının (qoşununun) arasında fasilə saldı. Müşriklərdən bir kişi gördü ki, Peyğəmbər (s) tərəfdarlarından uzaq düşübdür və selin gəsilməsini gözləyir. Oz döyüş yoldaşlarına dedi: Mən Məhəmmədi öldürəcəyəm. Gəldi, Peyğəmbərin (s) üstünə qılınc çəkib dedi: Ey Məhəmməd! Kim səni mənim əlimdən xilas edə bilər? Peyğəmbər (s) buyurdu: Mənim və sənin Allahın".

Xırdalıqlar

TƏVAZÖ

TƏVAZÖ Peyğəmbəri- əkrəm (s): Mütəal Allah mənə vəhy etdi ki, "Təvazökar olun, belə ki, heç kəs digərinə fəxr göstərməsin və heç bir kəs, başqasına zülm etməsin".   Əlmöcəmül- kəbir (İbn Ömərdən) nəql edir:

Xırdalıqlar

SƏBR VƏ YUMUŞAQLIQ

SƏBR VƏ YUMUŞAQLIQ Səhih Buxari- Ənəsdən nəql edir:

Xırdalıqlar

DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSI

DIL–DAXILI QÜVVƏNIN NÜMAYƏNDƏSI Co”dət ibni Hubəyrə Məxzuni Əli (əleyhis-salam)-ın bacısı oğlu, onun da anası Ümmü Hani idi. İmam Əli (əleyhissalam) hadisə-lərdən birində ondan məsciddə camaat qarşı-sında çıxış etməsini istədi. O, minbərə qalxdı, amma danışa bilmədi və sakit dayandıqdan sonra aşağı endi.

Xırdalıqlar

ÜZBƏÜZ TƏRIF

ÜZBƏÜZ TƏRIF İmam Əli (əleyhissalam) Siffeyndə idi. Bir gün İslam döyüşçüləri Həzrətin ətrafına yığışdılar. İmam çıxışında Allaha həmd və sənadan sonra İslam başçılarının hüququ barədə onun yolu ilə gedənlərə qiymətli və mühüm bir bəyanla söhbət etdi. Bu vaxt Həzrətin əshabından biri ayağa qalxıb Həzrəti tərif etməyə başladı. Bu tərifində Əli (əleyhissalam)-ın məqamından və İmamın fərmanlarından itaət və onun yolu ilə gedəcəyini elan etdi.

Xırdalıqlar

QEYBƏTİN NÖVLƏRİ

QEYBƏTİN NÖVLƏRİ

Xırdalıqlar

Əmanət

Əmanət

Xırdalıqlar

Öz nəzərinizi bildirin

İzləyicilərin nəzərləri

Heç bir nəzər yoxdfur
*
*

Miras və İslam üçün AlHassanain Network Düşüncə