ŠKRTOST

ŠKRTOST 


Škrtost ‏

One koji škrtare i traže od drugih da budu škrti i koji kriju ono što im je Al¬lah iz obilja svoga darovao; a Mi smo nevjernicima pripremili sramnu pat¬nju (En-Nisa, 37). 
Vi se, eto, pozivate da trošite na Allahovu putu, ali neki od vas su škrti – a ko škrtari, na svoju štetu škrtari, jer Allah je bogat, a vi ste siromašni. A ako glave okrenete, On će vas drugim narodom zamijeniti, koji onda kao što ste vi neće biti (Muhammed, 38) 
 (Pogledati: En-Nisa, 53; El-Isra, 100; El-Hadid, 24; El-Kalam, 12) 
1.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtost obuhvata sve slabosti, ona je uzda kojom se škrtac usmjerava ka svakom zlu.” (El-Bihar, 73/307/36) 
2.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtost je sramota.” (Nehdžul-belaga, izreka 3.) 
3.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtost je košulja bijede.” (El-Bihar, 77/238/1) 
4.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtost spram onoga što imaš loše mišljenje o Bogu.” (Gurerul-hikem, 1258) 
5.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Ko škrtari u svom imetku ponizio se, a ko škrtari (pokazuje se skromnim) u svojoj vjeri uzdigao se.” (Gurerul-hikem, 7921, 7922) 
6.    Imam Hasan, a.s., na očevo pitanje o škrtosti: “Da ono što vidiš u svojoj ruci smatraš velikim i cijenjenim, a ono što si udijelio propalim.” (El-Bi¬har, 73/305/23) 
7.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Zaista je škrtac onaj koji uskraćuje Božije pravo i udjeljuje, ali ne u pravo Božije.” (El-Bihar, 73/305/25) 
8.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Pohlepa je gora od škrtosti. Škrtac škrtari spram onoga što je u njegovoj ruci, dok pohlepnik stremi onome što je u rukama ljudi i što je u njegovim rukama, štaviše, sve što vidi kod ljudi želi sam posjedovati, bilo putem halala, bilo harama. On se ne zasićuje niti se okorištava onim čime ga je Allah opskrbio.” (Tuhaful-‘ukul, 371, 372) 
9.    Imam Rida, mir neka je na nj: “Škrtost uništava čast.” (El-Bihar, 78/357/12) 
10.    Imam Hadi, mir neka je na nj: “Škrtost je najniži moral.” (El-Bihar, 72/199/27) 

Škrtac

11.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Čovjek škrtac je od svih ljudi najmanje bezbrižan.” (El-Bihar, 73/300/2) 
12.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtac je rizničar svojim nasljednicima.” (Gure¬rul-hikem, 464) 
13.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtac ponižava svoga sagovornika, a uzdiže onoga koji ga se kloni.” (Gurerul-hikem, 1409) 
14.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtac nema prijatelja.” (Gurerul-hikem, 7473) 
15.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Čudim se škrcu: ubrzava siromaštvo koje bježi od njega, uništava bogatstvo koje ga traži, živi na Ovom svijetu životom siromaha, a obračunava mu se na Onom svijetu obračunom bogatih.” (El-Bihar, 72/199/28) 
16.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Tvoja potreba kod škrca hladnija ti je od studene zime.” (El-Bihar, 78/31/99) 
17.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Od svih ljudi škrtice bi najviše trebale drugima željeti da se obogate, jer kada se ljudi obogate, suzdržavaju se od njihovih imetaka.” (Emalis-Saduk, 316/8) 
18.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Dovoljno je škrcu loše mišljenje o svome Gospodaru. Udjeljuje samo onaj ko je siguran u nadoknadu.” (El-Bihar, 73/30735) 

Istinski škrtac 

19.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Istinski škrtac je onaj koji uskraćuje obavezujući zekat u imetku, usteže se od udjeljivanja u svome plemenu, a rasipinik je u drugim slučajevima.” (Me‘anil-ahbar, 234/4) 
20.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Istinski škrtac je onaj koji ne donese salavat na mene kada se spomene moje ime.” (El-Bihar, 73/306/28) 

Najškrtiji čovjek ‏

21.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najškrtiji čovjek je onaj koji škrtari u obskrbi koju mu je Allah učinio sigurnom.” (El-Bihar, 73/300/2) 
22.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista, najškrtiji čovjek je onaj koji škrtari u pozdravu.” (El-Bihar, 76/4/11) 
23.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Najškrtiji čovjek je onaj koji je škrt spram samog sebe u imetku, a ostavlja ga nasljednicima.” (Gurerul-hikem, 3253) 
24.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Suzdržati se od onoga što je kod ljudi bolje je od suzdržavanja od udjeljivanja.” (Gurerul-hikem, 3537) 
25.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Zapovjednik vjernika, a.s., otišao je do nekog čovjeka sa šest devinih tovara hurmi. Reče čovjek Zapovjedniku vjernika: ‘Tako mi Boga, taj čovjek nije ovoliko tražio od tebe, njemu je dovoljan samo jedan od pet tovara!’ Na to mu reče Zapovjednik vjernika: ‘Neka Allah ne uveća broj ljudi među vjernicima kao što si ti. Ja udjeljujem (od sebe), a ti škrtariš!’” (Vesailuš-ši‘a, 6/318/1) 

Znak škrtosti 

26.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Izmišljanje izgovora znak je škrtosti.” (El-Bi¬har, 77/209/1) 
27.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Škrtac pribjegava ispričavanjima i izgovorima.” (Gurerul-hikem, 1275)