Osobine Muhammedova, s.a.v.a., robovanja

Osobine Muhammedova, s.a.v.a., robovanja

 

Mnoštvo robovanja
Kur'an:

1. “Ta-Ha. Ne spuštamo ti Kur'an da se mučiš.”[1]

Hadis:

2. Imam Ali, mir s njim, je rekao: “Kada je Vjerovjesniku, s.a.v.a., objavljeno: ‘O ti, umotani! Provedi noć u klanjanju, osim malog dijela!’[2], on je cijelu noć klanjao tako da su mu noge bile otekle pa je jednu podigao, a na drugoj je stajao. Tada mu se spustio Džibril i rekao: ‘Ta-Ha, znači zemlja pod nogama tvojim, o Muhammede!’ (‘Ne spuštamo ti Kur'an da se mučiš!’) i spustio je: ‘Učite, onda, iz Kur'ana onoliko koliko s lahkoćom možete!’”[3]

3. Imam Bakir, mir s njim, je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je bio kod Aiše, kada je bila njezina noć, pa mu je rekla: ‘O Allahov Poslaniče, zašto zamaraš sebe kada ti je Bog oprostio i pređašnje i potonje grijehe?’ Odgovorio je: ‘O Aiša, zar da ne budem rob zahvalan?!’”[4]

 

Silna ljubav prema klanjanju
4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Uistinu, Bog Višnji je učinio moju najveću radost u klanjanju. Omilio mi je klanjanje kao što je omilio hranu gladnom i vodu žednom. Kada gladni pojede hranu, on se zasiti, a kada se žedni napije vode, on žeđ utoli. A ja se ne mogu zasititi klanjanja.”[5]

 

Revnost prema postu
5. Imam Sadik, mir s njim, je rekao: “Allahov Poslanik, s.a.v.a., je početkom poslanstva postio toliko da se govorilo: ‘Ne mrsi!’, a mrsio je da se govorilo: ‘Ne posti!’ Potom je to napustio i dan postio, a dan mrsio, i to je post Davuda, mir s njim. Onda je i to napustio i postio tri znamenita dana, a zatim je i to napustio i rastavio ih na svakih deset dana, posteći po jedan dan: dva četvrtka, sa srijedom između njih. I preselio je, s.a.v.a., postupajući tako.”[6]

[1]Ta-Ha, 1-2.

[2]El-Muzzemmil, 1-2.

[3]Ed-Durru-l-mensur, sv. 5, str. 549; El-Muzzemmil, 20.

[4]El-Kafi, sv. 2, str. 95, predaja 6.

[5]El-Emali li-t-Tusi, str. 528, predaja 1162.

[6]El-Kafi, sv. 4, str. 90, predaja 2.