Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Kada je lejletul-kadr?

Hadisi i predaje o noći Kadr

U posljednjih deset (noći mjeseca ramazana)

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Iščekujte Noć sudbine (Lejletu-l-kadr) u posljednjih deset dana mjeseca Ramazana!”[1]

2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Iščekujte Noć sudbine u neparnim noćima posljednjih deset dana Ramazana!”[2]

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je u svom kazivanju o Noći sudbine (Lejletu-l-kadr) rekao: “Ona je u mjesecu Ramazanu pa je tražite u posljednjih deset dana; ona je neparna: dvadeset prva, ili dvadeset treća, ili dvadeset peta, ili dvadeset sedma, ili posljednja noć Ramazana; ko je provede u moljenju, očekujući Božiju nagradu, biće mu oprošteni ranije učinjeni grijesi.”[3]

 
Dvadeset treća noć

4. U djelu El-Musannef Abdurrezzaka se prenosi od Abdullaha ibn Unejsa: “Vjerovjesnik, s.a.v.a., mi je naredio da boravim u Medini dvadest treće noći mjeseca Ramazana.”[4]

5. U djelu El-Musannef Abdurrezzaka se prenosi od Ebu Nedra: “Abdullah ibn Unejs el-Džuheni je rekao: ‘O Allahov Poslaniče, ja sam, zaista, čovjek čija je kuća daleko pa mi odredi noć u kojoj ću boraviti u Medini!’ Vjerovjesnik, s.a.v.a., je odgovorio: ‘Boravi dvadeset treću noć!’”[5]

6. U djelu Es-Sunenu-l-kubra se prenosi od Abdullaha ibn Unejsa: “Bili smo u pustinji pa smo rekli: ‘Da s našim porodicama odemo u Medinu pričiniće nam poteškoću, a da ih ostavimo, zadesiće ih oskudica.’ Tada su oni poslali mene (a ja bijah najmlađi među njima), Allahovom Poslaniku, s.a.v.a., i ja sam mu prenio njihove riječi. On nam je tada zapovijedio da dođemo dvadeset treće noći mjeseca Ramazana.’”[6]

 
On je nju sakrio iz obzira prema ljudima

7. U djelu Medžme'u-z-zevaid se prenosi od Abdullaha ibn Unejsa da je rekao: “O Allahov Poslaniče, kaži mi u kojoj noći mjeseca Ramazana ću tražiti Noć sudbine (Lejletu-l-kadr)!” On je odgovorio: “Kada ljudi ne bi napustili klanjanje, osim u toj noći sigurno bih ti rekao.”[7]

 

Onaj ko dočeka Noć sudbine (Lejletu-l-kadr)

8. Imam Bakir, mir s njim, je prenio: “Vjerovjesnik, s.a.v.a. – odlazeći s Arefata i idući prema Mini – ušao je u mesdžid, a oko njega su se okupili ljudi pitajući ga o Noći sudbine pa je održao govor u kojem je, nakon pohvale i zahvale Bogu Svevišnjem, rekao: ‘A potom! Vi me pitate o Noći sudbine; ja je nisam krio od vas, jer zaista o njoj tada nisam znao. Znajte, o ljudi, ko dočeka mjesec Ramazan zdrav i čitav pa posti njegove dane i klanja tokom njegovih noći, istrajava u namazu i odlazi petkom klanjati džumu te porani na Bajram  njegov, on je dočekao Noć sudbine i dobitnik je nagrade Gospodara Svevišnjeg.’”[8]

9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Ko klanja od početka mjeseca Ramazana do njegovog kraja u džematu uzeo je udio od Noći sudbine (Lejletu-l-kadr).”[9]

_____________________________________________
[1]Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 710, predaja 1916.

[2]Sahihu-l-Buhari, sv. 2, str. 710, predaja 1913.

[3]Musnedu Ibn Hanbel, sv. 8, str. 414, predaja 22827.

[4]El-Musannef li-Abdurrezzak, sv. 4, str. 251, predaja 7694.

[5]El-Musannef li-Abdurrezzak, sv. 4, str. 250, predaja 7691.

[6]Es-Sunenu-l-kubra, sv. 4, str. 509, predaja 8537.

[7]Medžme‘u-z-zevaid, sv. 3, str. 414, predaja 5062.

[8]Kitabu men la jehduluhu-l-fekih, sv. 2, str. 97, predaja 1834.

[9]Kenzu-l-‘ummal, sv. 8, str. 545, predaja 24090. 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli