Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Lejletu-l-kadr

Odlike Noći sudbine

 


Ona je bolja od hiljadu mjeseci


1. Kur'an: “A šta ti misliš šta je Noć sudbine? Noć sudbine je bolja od hiljadu mjeseci.”[1]
 

Sigurnost je ona sve dok zora ne svane


2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: “Zaista, šejtan u toj noći ne izlazi dok zora ne svane, i nije u stanju da u njoj ikome uzrokuje uzetost ili bolest, ili bilo koju vrstu nereda, i u njoj se ne može provesti čaranje vrača.”[2]
 

Trajanje Lejletu-l-kadr (Noći sudbine) svake godine


3. U djelu El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn se prenosi od Ebu Zerra: “Upitao sam: ‘O Allahov Poslaniče, Noć sudbine će biti s vjerovjesnicima dok oni budu, a kada oni umru – ona će biti dignuta ili će ostati do Dana stajanja?’ Odgovorio je: ‘Zapravo, ona će ostati do Dana stajanja.’”[3]
4. U djelu El-Musannef Ibn Ebu Šejbea se prenosi od Merseda ibn Ebi Merseda, koji je prenio od svoga oca: “Bio sam s Ebu Zerrom kod srednjeg džemreta na Mini pa sam ga upitao o Noći sudbine. Odgovorio je: ‘Ja sam o njoj najviše pitao Allahova Poslanika, s.a.v.a. Upitao sam: ‘O Allahov Poslaniče, Noć sudbine je bila u vremenu vjerovjesnika, a kada su oni otišli, ona je dignuta?’’ Nije, nego ona ostaje do Dana stajanja.’”[4] 
________________________________________
[1]El-Kadr, 2-3.
[2]Medžme‘u-l-bejan, sv. 10, str. 789.
[3]El-Mustedreku ‘ale-s-sahihajn, sv. 1, str. 603, predaja 1596.
[4]El-Musannef libni Ebi Šejbe, sv. 2, str. 394, predaja 5. 

 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli