Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Buđenje islama

Uloga vjerske uleme u širenju pravog islama
 

Vjera islam je upotpunjenje svih vjera i učenja koja potiču još od Adema, a.s., pa preko Nuha, Ibrahima, Musa, i Isa, a.s.. Uzvišeni Stvoritelj se, poštujući ljudsku spoznajnu moć, postepeno predstavljao ljudskom rodu sve do trenutka kada je ljudski rod stigao do stepena kada može da ga pojmi, čime je završena objava koja će trajati nepromijenjena sve do Sudnjeg dana. Uzvišeni Bog je predstavio vjeru islam kao najbolju za čovječanstvo a tešku ulogu za njeno prenošenje ljudima je povjerio posljednjem poslaniku, Muhammedu, s.a.v.s. . U Kur'anu piše:"Danas sam vam vašu vjeru usavršio i blagodat svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.(Maida, 3. ajet)
Dakle islam nije individualna vjera, ona je objavljena svim ljudima u svim vremenima i tiče se društva, politike, prava i svih drugih aspekata ljudskog života. Islam nikada neće izgubiti svoju privlačnost jer je to vjera koja je u skladu sa ljudskom prirodom.
Poslanik islama, s.a.v.s., je tokom cijelog perioda poslanstva bio suočen sa uvredama munafika i mušrika, ali ga to nije sprječavalo da širi Allahovu, dž.š., objavu stameno i sa punim elanom. U Kur'anu časnom piše:"Zar ćeš ti sebe uništiti zato što ovi neće da postanu vjernici? Kad bismo htjeli, Mi bismo im s neba jedan znak poslali pred kojim bi oni šije svoje sagnuli. I njima ne dođe nijedna nova opomena od Milostivoga, a da se od nje ne okrenu. Oni poriču - pa, stići će ih sigurno posljedice onoga čemu se izruguju. (Šuara od 3-6 ajeta)
Poslanik, s.a.v.s., je svaki trenutak svoga života koristio za ispunjavanje obaveze koju mu je dao Stvoritelj Uzvišeni, te je predstavio svoga nasljednika kako bi se spriječilo iskrivljavanje vjere.
Nakon Poslanika, s.a.v.s., došlo je doba imameta 12 imama iz njegovog roda, a 12-i imam je Božijom voljom nestao i nalazi se skriven od ljudi da bi pred Sudnji dan, kada u svijetu zavlada nepravda, ponovo se pojavio i uspostavio red na zemlji. U međuvremenu, dakle, dok je 12-i imam skriven, dužnost širenja vjere ima vjerska ulema. To je specifičnost koja nije postojala u vrijeme Poslanika, s.a.v.s.. Dakle vjerska ulema je ta koja će širiti svjetlo vjere. Poslanik, s.a.v.s., kaže:"Vjerska ulema je svjetlo na zemlji i nasljednici su poslanika." Upravo ovdje vidimo koliko je važna uloga vjerske uleme. Imam Hadi, a.s., kaže:"Ako nakon nestanka nasljednika ne bi bilo uleme koja bi ljude pozivala u vjeru, bez sumnje bi svi ljudi izašli iz vjere."
Danas, kada je sve više napada na islam i kada se nastoje izazvati unutarvjerski sukobi, vidimo koliko je važna uloga vjerske uleme i zašto se na nju toliko ukazuje. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:"Kada se pojavi novotarija u mom ummetu vjerska ulema je dužna da na to ukaže, a ko to ne uradi neka je Božije prokletstvo na njega." Prošlo je 14. stoljeća a vjerska ulema srčano brani pravi islam. Kada kažemo pravi islam, mislimo na islam koji je Allah, dž.š., objavio poslaniku Muhammedu, s.a.v.s.. Pravi islam je onaj islam koji nije zasnovan na svojevoljnim tumačenjima Kur'ana i vjere. Širenje i propagiranje ovog islama je dužnost vjerske uleme.
Da ljudi ne bi pali u zamku samoproglašenih vjerskih alima, tu su Kur'an, hadis i rivajeti. Poslanik, s.a.v.s., je rekao:"Ne sjedite sa svakim alimom, osim sa onima koji vas poziva u pet, iz pet stvari: Iz sumnje u vjerovanje, iz neprijateljstva u dobronamjernost, iz oholosti u umjerenost, iz licemjerstva u iskrenost i iz ljubavi prema ovom svijetu u neovisnost o njemu." Dakle ovdje se da prepoznati koja je to dobra ulema. Stoga ne treba vjerovati nikome niti u jednom mezhebu koji poziva na stvari koje nisu u skladu sa onim što smo čuli u prethodonom hadisu. Ovdje posbeno treba navesti vehabije koji se osorno smatraju jedinim pravim alimima i koji svakodnevno donose fetve koje samo još više raspiruju sukobe među muslimanima.
Iranci su nakon pobjede Islamske revolucije stekli vrijedna iskustva. Jedno od njih je važnost uloge vjerske uleme u očuvanju vjere i Islamske revolucije. Čak su neprijatelji pokušavali da ospore najsvetije namjere naroda u izvođenju revolucije koja je u sebi nosila vjerski, islamski karakter. Dakle, upravo ono što se danas dešava u Egiptu. U Iranu su se pojavile grupe koje su zastranile i koje ništa nije bilo vezalo za islam. Upravo te grupe su zemlju gurnule u rat. Konstantni terori i zaplašivanje naroda u vrijeme dok su strani neprijatelji ulagali maksimalne napore u akcijama protiv Irana stvorilo je teške uvjete za život Irancima. Međutim , pozitivno iskustvo Irana je obilježeno vjerskom ulemom koja se usprotivila takvim ideologijama. Iranska vjerska ulema, pod vodstvom rahmetli Imama Homeinija, pretvorila je džamije u centre za obuku naroda a posebno omladine, baš poput Poslanika islama, s.a.v.s, koji je nakon dolaska u Medinu napravio džamiju koja je postala simbol jedinstva muslimana iz kojeg je Muhammed, s.a.v.s., širio i čuvao vjeru. Mudra iranska vjerska ulema je svojim pronicljivim djelovanjem uspjela neutralizirati neprijateljske spletke i izvojevati pobjedu Islamske revolucije.
Danas islamski svijet prolazi kroz jedan od najtežih perioda u svojoj historiji. Danas muslimani, ne samo da se moraju boriti protiv otvorenih neprijatelja, poput Sjedinjenih Američkih Država i izraelskog-cionističkog režima, nego moraju da vode računa i o pokušaju iskrivljavanje čiste vjere islama. Djelovanje terorističkih grupa poput DAIŠ-a, koji nema apsolutno nikakve veze sa islamom i njegovim učenjima, zahtijeva još veću angažavanost vjerska uleme koja će svijetu i, posebno omladini, ponuditi pravu sliku islama.
U cijelom svijetu džamije i mesdžidi su centri svih vjernika koje vode vjerski alimi. Stoga se ovi centri treba da koriste za hutbe i vazove u kojima će se pojasniti razlika između pravog islama i onoga što teroristi tvrde da je to islam. Na takav način se čista srca muslimanske omladine mogu povesti pravim putem. Imam Bakir, a.s., kaže:"Ako vjerska ulema uskraćuje svoje savjete, ona čini zločin. Ako vidi čovjeka koji nije na pravom putu i ne uputi ga ili ne oživi ljudska srca, ah, kakav li je to samo ružan posao!"

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli