Prva stanica Drugog svijeta (Ahireta)

O grobu

Prva stanica Drugog svijeta (Ahireta)

1. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao:„Grob je prva stanica Drugog svijeta, ako se od nje izbavi, sve nakon nje je lakše od nje, a ako se ne izbavi od nje, sve što je nakon nje je teže od nje.“[1]
2. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Prva pravda drugog svijeta su grobovi: u njima se ne raspoznaje uglednik od bijednog.“[2]


Ispitivanje u grobu

3. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao o riječima Višnjeg Allah će vjernike postojanom riječju učvrstiti i na Ovom, i na Drugom svijetu...[3]: „To je u kaburu, kada umrli budu pitani.“[4]
4. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Zaista, kada čovjek bude položen u grob i kada se od njega raziđu njegovi prijatelji, tako da još čuje njihove korake, dođu mu dva meleka, posade ga da sjedne i pitaju ga:
 - Šta kažeš za ovog vjerovjesnika Muhammeda?
Ako je vjernik, odgovoriće:
- Ja svjedočim da je on Božiji rob i Božiji poslanik!
Tada će mu biti rečeno:
- Pogledaj svoje mjesto u Džehennemu, Bog ti ga je zamijenio mjestom u Džennetu!
Vjerovjesnik, s.a.v.a., je rekao: 'I on će vidjeti oba mjesta, zajedno.'
A poricatelj i licemjer će odgovoriti:
- Ne znam, ja sam govorio ono šta je svijet govorio o njemu.
[5]


Patnja u grobu

5. U djelu Tefsiru-l-Kummi se prenosi od Allahova Poslanika, s.av.a.: „'Dovoljna je smrt kao udes, o Džibrile!' On je odgovorio: 'Zaista, ono što je poslije smrti je mnogo opasnije od smrti!'“[6]

 

Ono što će koristiti u grobu

6. U djelu Tenbihu-l-havatir stoji da je Allahov Poslanik, s.a.v.a., kada je prošao pokraj groba u kojem je dan prije bio pokopan umrli, a njegova porodica još plakala, rekao: „Dva lagahna rekata, što vi omalovažavate, sigurno su stanovniku ovog groba draža od cijelog Ovog vašeg svijeta!“[7]
7. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Sedam je razloga što će se čovjeku bilježiti nagrada za njih nakon njegove smrti: ako je zasadio voćku, ako je iskopao bunar, ako je doveo vodu, ako je podigao džamiju, ako je prepisao Kur'an, ako je ostavio u nasljeđe znanje, ako je ostavio iza sebe dobro dijete koje će moliti za oprost njegovih grijeha nakon njegove smrti.“[8]


Posjećivanje groba Vjerovjesnika, s.a.v.a.

8. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko obavi Hadž pa nakon moje smrti posjeti moj grob, kao da me je posjetio za vrijeme moga života.“[9]
9. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko obavi hodočašće a ne posjeti me, postupio je grubo prema meni!“[10]
10. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko nakon moje smrti posjeti moj kabur kao da je doselio meni dok sam bio živ. Ako to niste u stanju učiniti, onda mi pošaljite selam, jer će mi on zaista stići!“[11]
11. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko mi dođe kao posjetilac, biću njegov zagovarač na Sudnjem danu!“[12]
12. Allahov Poslanik, s.a.v.a., je rekao: „Onaj ko me posjeti dok sam živ i poslije moje smrti biće među mojim susjedima na Sudnjem danu.“[13]


Posjećivanje grobova vjernika

جامع الأخبار عن الأصبغ بن نباتة: كُنتُ مَع عليّ بن أبي طالب (عليه السلام) فَمَرَّ بِالمقابِرِ فَقالَ عليّ (عليه السلام)السَّلامُ عَلى أهلِ لا إلهَ الّا اللهُ، مِن أهلِ لا إلَه الّا اللهُ، يا أهلَ لا إلهَ الّا اللهُ كَيفَ وَجدَتُم كَلِمَة لا إلهَ الّا الله؟ يا لا إله الّا الله بِحقّ لا إله الّا الله اغفِر لِمَن قالَ لا إله الّا اللهُ، وَ احشُرنا في زُمَرِة مَن قال لا إله الّا اللهُ.


13. U djelu Džami‘u-l-ahbar se prenosi od Asbaga ibn Nebata: „Bio sam s Alijem ibn Ebi Talibom, mir s njim, pa je on prošao pokraj greblja i rekao: 'Mir sljedbenicima 'Nema boga, osim Boga!' od sljedbenika 'Nema boga, osim Boga!', o sljedbenici 'Nema boga, osim Boga!', kako ste našli riječi: 'Nema boga, osim Boga!'? O, Nema boga, osim Boga!, uistinu, Nema boga, osim Boga! Oprosti onome koji govori: 'Nema boga, osim Boga!', i oživi nas u skupini s onima koji govore: 'Nema boga, osim Boga!'“[14]
________________________________________
[1]Musnedu ibn Hanbel, sv. 1, str. 140, predaja 454.
[2]El-Dža‘ferijjat, str. 205.
[3]Ibrahim, 27.
[4]El-Emali li-t-Tusi, str. 377, predaja 807.
[5]Et-Tergibu ve-t-terhib, sv. 4, str. 363, predaja 12.
[6]Tefsiru-l-Kummi, sv. 2, str. 6.
[7]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 225.
[8]Tenbihu-l-havatir, sv. 2, str. 110.
[9]El-Mu‘džemu-l-evsat, sv. 3, str. 351, predaja 3376.
[10]El-Mugni ‘an hamli-l-esfar, sv. 1, str. 207, predaja 818.
[11]Tehzibu-l-ahkam, sv. 6, str. 3, predaja 1.
[12]El-Kafi, sv. 4, str. 548, predaja 3.
[13]Tehzibu-l-ahkam, sv. 6, str. 3, predaja 2.
[14]Džami‘u-l-ahbar, str. 133, predaja 270.