Muassasar alhasanain (a.s)

Akidoji Musulunci

da wane jiki za a tashi ranar alkiyama

da wane jiki za a tashi ranar alkiyama 00:16:00

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

ma'anar samuwa ba ta maimaituwa

ma'anar samuwa ba ta maimaituwa 00:16:11

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

amsa gamaasu cewa babu rayuwa bayan mutuwa

amsa gamaasu cewa babu rayuwa bayan mutuwa 00:14:22

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

hakikanin asalin mutum jiki ne ko runi?

hakikanin asalin mutum jiki ne ko runi? 00:16:21

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

banbancin jiki da ruhi

banbancin jiki da ruhi 00:15:33

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

me ya sa ake tsoron mutuwa

me ya sa ake tsoron mutuwa 00:15:41

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

masu karbar rayuka

masu   karbar rayuka 00:15:29

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tuba kafin mutuwa

tuba kafin mutuwa 00:15:27

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

tambayoyi bayan mutuwa

tambayoyi bayan   mutuwa 00:15:50

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alkiyama da sunayenta

alkiyama da sunayenta 00:15:35

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

abubuwan da za su faru ranar alkiyama

abubuwan da za su faru ranar alkiyama 00:15:16

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

gidan wuta da na aljanna

gidan wuta da na aljanna 00:16:09

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

karbar sakamakon ayyuka

karbar sakamakon ayyuka 00:16:15

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alakar duniya da lahira

alakar duniya da lahira 00:14:47

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

sakamakon ayyukan mutum a lahira

sakamakon ayyukan mutum a lahira 00:14:47

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

abubuwan da ke sa a sami rabauta

abubuwan da ke sa a sami rabauta 00:16:15

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

ma'anar kalmar kafirci

ma'anar kalmar  kafirci 00:15:05

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

sakamakon mumini da yayi aikin mara kyau da kafirinda yayi mai kyau

sakamakon mumini da yayi aikin mara kyau da kafirinda yayi mai kyau 00:16:33

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

dalilin samun rabauta da rashin samunta a lahira

dalilin samun rabauta da rashin samunta a lahira 00:15:18

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

baanan shahid mutahhari kan kafirai

baanan shahid mutahhari kan kafirai 00:16:31

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)