เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) กับจริยธรรมอันทรงคุณค่า

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) กับจริยธรรมอันทรงคุณค่า

 

          ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นศาสดาท่านสุดท้ายของพระผู้เป็นเจ้า เป็นผู้ที่มาสานต่อเจตนารมณ์ของบรรดาศาสดาท่านก่อน ๆ ในการเผยแผ่สาส์นแห่งพระผู้เป็นเจ้าและนำสารธรรมที่มาจากพระผู้อภิบาลสู่มวลมนุษยชาติ        

ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้นำความสมบูรณ์แห่งความเป็นศาสดาและศาสนทูตและท่านได้นำความสมบูรณ์แบบทางด้านจริยธรรมอันงดงามสู่มวลมนุษยชาติ  สิ่งนี้คือเป้าหมายของการส่งท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) มาเป็นศาสนทูตท่านสุดท้ายของโลกนี้  และอีกประการหนึ่งคือ เรามุสลิมที่มีความศรัทธาและเชื่อว่าท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เป็นหนึ่งจากบรรดาผู้บริสุทธิ์ไร้มลทิน ไร้ความบาป(มะอ์ศูม) ดังนั้นบุคลิกภาพที่ท่านได้แสดงออก และจริยวัตร(ซุนนะฮ์) ของท่าน ทุกอย่างเต็มไปด้วยสาระแห่งการรู้และทางนำ

           ถึงแม้ว่าท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จะโดดเด่นในเรื่องมารยาทอันงดงาม และจริยธรรมขั้นสูง  แต่ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ได้วิงวอนขอต่อพระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) อยู่เสมอให้พระองค์ประทานมารยาทและจริยธรรมอันดีงามให้ ท่านกล่าวเสมอว่า :

“โอ้พระผู้เป็นเจ้าได้โปรดประทานจริยธรรมอันงดงามแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิด และได้โปรดทำให้มารยาทที่ไม่ดีออกห่างจากตัวของข้าพระองค์ด้วยเถิด”

 ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ถูกถามว่า..” เพราะเหตุใดท่านจึงต้องวิงวอนขอพร ต่อพระองค์อยู่เป็นประจำ?”

ท่านศาสดา (ศ็อลฯ) กล่าวว่า “ฉันจะเป็นบ่าวผู้ที่จะขอบคุณพระผู้เป็นเจ้า ไม่ได้บ้างกระนั้นหรือ ?”

อัลลอฮ์ตรัสถึงสภานภาพอันยิ่งใหญ่ของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ไว้ว่า ..

انک لعلی خلق عظیم

“และแท้จริงเจ้า (โอ้มุฮัมมัด) เป็นผู้มีจริยธรรมที่สูงส่ง” (กอลัม 4)

     ความถ่อมตนถือว่าเป็นบุคลิกภาพที่ดีงามและเป็นคุณลักษณะเฉพาะของศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) เลยทีเดียวและถือเป็นจุดเด่นของท่านอีกด้วย  มีรายงานว่า “ทูตสวรรค์มาหาท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) แล้วกล่าวกับท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ว่า

“ องค์อัลลอฮ์ (ซบ.) ทรงต้องการให้ท่านเลือกว่าท่านอยากจะเป็นศาสดาที่มีบุคลิกภาพที่เรียบง่าย มีความเป็นกันเองกับผู้คน หรือเป็นศาสดาเยี่ยงกษัตริย์ โดยมีสถานภาพเป็นประมุข”

มะลาอิกะฮ์ได้กล่าวต่อไปอีกว่า “ถ้าท่านเลือกที่จะเป็นศาสดาที่เป็นเหมือนกษัตริย์ที่มีอำนาจบารมี เจ้าก็จะได้รับสิทธิ์นั้น  และยังจะได้รับกุญแจไขความเร้นลับต่าง ๆ ของชั้นฟ้าและแผ่นดิน อีกทั้งจะได้รับสถานภาพที่สำคัญต่าง ๆ จากพระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) อีกมากมาย”

      ศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ท่านเลือกที่จะเป็นศาสดาแบบเรียบง่าย ติดดิน  และอยู่กับประชาชนทั่วไป  บุคลิกภาพในด้านจริยธรรมและมารยาทอันงดงามของท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ)  สามารถจะนำมาเป็นแบบอย่างในการปฎิบัติได้ทุก ๆด้านในการดำเนินชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัว เรื่องสังคม มารยาทในการอยู่กับครอบครัว มารยาทการกินการดื่ม การเดิน การสวมใส่เสื้อผ้า การทักทาย  การร่วมพิธีฝังศพ การพบปะกับประชาชน มารยาทเมื่อกับผู้ยากไร้ ตลอดจนกับบรรดาเด็กและคนหนุ่มสาว ซึ่งท่านศาสดา (ศ็อลฯ) ได้แสดงถึงบุคลิกภาพนี้ไว้อย่างดีงาม โดยเฉพาะความนอบน้อมถ่อมตนต่อผู้คนทั้งหลาย ซึ่งยากที่จะหาผู้ใดมาเปรียบได้

      ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) จะนั่งอยู่กับบรรดาสาวกอย่างเงียบง่ายและเป็นกันเอง ท่านไม่เคยเรียกร้องว่าต้องมีที่นั่งเป็นการเฉพาะสำหรับท่าน หรือไปนั่งสถานที่ ๆ สูงกว่าบรรดาสาวก  และเมื่อท่าน (ศ็อลฯ) เข้าร่วมวงสนทนาเป็นคนสุดท้าย ท่าน(ศ็อลฯ)ก็จะปล่อยให้การสนทนาดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ  โดยที่ท่าน(ศ็อลฯ) จะเริ่มสนทนากับสาวกเป็นคนสุดท้าย (เพื่อให้คนอื่น ๆ สนทนากันก่อน)

        ถ้าในวงสนทนานั้นได้พูดกันถึงเรื่องทางโลก ท่านก็สนทนากับพวกเขาในเรื่องทางโลก ถ้าได้สนทนาเกี่ยวกับการกินหรือการดื่ม ท่านก็จะสนทนากับพวกเขาได้ในเรื่องนั้น ๆ

      ท่านศาสดามุฮัมมัด (ศ็อลฯ) ไม่เคยแสดงความโกรธต่อบรรดาสาวก  และท่านได้กล่าวตักเตือนต่อเหล่าสาวกอยู่เสมอว่า...

“ พระองค์อัลลอฮ์ (ซบ.) จะทรงรังเกียจต่อผู้ที่แสดงอาการโกรธหรือไม่พอใจต่อเพื่อนพี่น้องของเขา เมื่อได้พบปะหรือพูดคุย”

     ท่านศาสนทูต (ศ็อลฯ) ) ยังได้พูดหยอกล้อกับบรรดาสาวก เพื่อแสดงออกถึงความเป็นกันเองและความเมตตา ความรู้สึกอบอุ่นเมื่อได้พบปะกับท่านศาสดา(ศ็อลฯ) ซึ่งพวกเขาจะไม่รู้สึกเขินอายหรือรู้สึกกลัวเมื่ออยู่ใกล้ชิดท่านศาสดา (ศ็อลฯ) หรือเมื่อมีปัญหาจะได้กล้าถามต่อท่านศาสดา (ศ็อลฯ)

     ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)จึงได้สั่งเสียกับบรรดาสาวกว่า... “การพูดหยอกล้อแบบเป็นกันเองถือว่าเป็นมารยาทอย่างหนึ่ง จงรู้เถิดว่า การแสดงตนเป็นกันเอง (ต่อมิตรสหาย) โดยการพูดหยอกล้อกันฉันท์มิตร จะทำให้มิตรสหายของท่านมีความสุข”

        แต่ทว่าท่านศาสดา (ศ็อลฯ) จะพูดหยอกล้อในสิ่งที่ถูกที่ควรเท่านั้น ไม่ใช่หลอกล้อในสิ่งที่ไร้สาระ ท่านศาสดา(ศ็อลฯ)ได้กล่าวต่อบรรดาสาวกเป็นประจำว่า ..

“อย่าได้พูดหยอกล้อ กับมิตรสหายของท่าน ด้วยคำพูดที่ไม่สุภาพ เพราะว่าฉันรักที่จะเห็นพวกท่านมีความอบอุ่นต่อกันและกันและมีความเป็นกันเอง”

เหล่านี้คือบทเรียนอันยิ่งใหญ่และเป็นสารธรรมที่ทรงคุณค่าสำหรับมุสลิมทั้งหลาย

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม