شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

چهل حدیث نورانی از امام محمد باقر (علیه السلام)

1 نظرات 05.0 / 5

 

حدیث اول

1- چه بسا شخص حریص بر امری از امور دنیا ، که بدان دست یافته و باعث نافرجامی و بدبختی او گردیده است، و چه بسا کسی که برای امری از امور آخرت کراهت داشته و بدان رسیده ، ولی به وسیله آن سعادتمند گردیده است .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (166)

 

 

حدیث دوم

2- تو را به پنج چیز سفارش می کنم: اگر مورد ستم واقع شدی ستم مکن، اگر به تو خیانت کردند خیانت مکن، اگر تکذیبت کردند خشمگین مشو، اگر مدحت کنند شاد مشو، و اگر نکوهشت کنند، بیتابی مکن .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (167)

 

 

حدیث سوم

3- سخن نیک را از هر کسی ، هر چند به آن عمل نکند، فرا گیرید.
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (170)

 

 

حدیث چهارم

4- چیزی با چیزی نیامیخته است که بهتر از حلم با علم باشد .
 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

 

 

حدیث پنجم

5- نهایت کمال، فهم در دین و صبر بر مصیبت، و اندازه گیری در خرج زندگانی است .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص(172)

 

 

حدیث ششم

6- سه چیز از خصلت های نیک دنیا و آخرت است: از کسی که به تو ستم کرده است گذشت کنی، به کسی که از تو بریده است بپیوندی، و هنگامی که با تو به نادانی رفتار شود، بردباری کنی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

 

 

حدیث هفتم

7- خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از یکدیگر اصرار ورزند، ولی اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

 

 

حدیث هشتم

8- دانشمندی که از علمش سود برند، از هفتاد هزار عابد بهتر است.
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

 

 

حدیث نهم

9- هیچ بنده ای عالم نیست، مگر اینکه نسبت به بالا دست خود، حسادت نورزد، و زیردست خود را خوار نشمارد.
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (173)

 

 

حدیث دهم

10- هر که خوش نیت باشد، روزی اش افزایش می یابد .
 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

 

 

حدیث یازدهم

11- هر کس با خانواده اش خوشرفتار باشد، بر عمرش افزوده می گردد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

 

 

حدیث دوازدهم

12- از سستی و بی قراری بپرهیز، که این دو، کلید هر بدی می باشند، کسی که سستی کند، حقی را ادا نکند، و کسی که بی قرار شود، بر حق صبر نکند.

بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (175)

 

 

حدیث سیزدهم

13- پیوند با خویشان، عملها را پاکیزه می نماید، اموال را افزایش می دهد، بلا را دور می کند، حساب آخرت را آسان می نماید، و مرگ را به تاخیر می اندازد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 71، ص (111)

 

 

حدیث چهاردهم

14- بهترین چیزی را که دوست دارید درباره شما بگویند ، درباره مردم بگویید.
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 65، ص (152)

 

 

حدیث پانزدهم

15- خداوند بنده مؤمنش را با بلا مورد لطف قرار می دهد، چنانکه سفر کرده ای برای خانواده خود هدیه می فرستد، و او را از دنیا پرهیز می دهد، چنانکه طبیب مریض را پرهیز می دهد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (180)

 

 

حدیث شانزدهم

16- بر شما باد به پرهیزکاری و کوشش و راستگویی، و پرداخت امانت به کسی که شما را بر آن امین دانسته است، چه آن شخص، نیک باشد یا بد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (179)

 

 

حدیث هفدهم

17- غیبت آن است که درباره برادرت چیزی را بگویی که خداوند بر او پوشیده و مستور داشته است. و بهتان آن است که عیبی را که در برادرت نیست، به او ببندی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

 

 

حدیث هجدهم

18- خداوند، دشنام گوی بی آبرو را دشمن دارد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

 

 

حدیث نوزدهم

19- تواضع، راضی بودن به نشستن در جایی است که کمتر از شانش باشد، و اینکه به هر کس رسیدی سلام کنی، و جدال را هر چند حق با تو باشد، ترک کنی .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

 

 

حدیث بیستم

20- برترین عبادت ، پاکی شکم و پاکدامنی است .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

 

 

حدیث بیست و یکم

21- خداوند در روز قیامت در حساب بندگانش، به اندازه عقلی که در دنیا به آنها داده است، دقت و باریک بینی می کند .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 7 ، ص (267)

 

 

حدیث بیست و دوم

22- آن که از شما به دیگری علم بیاموزد، پاداش او ( نزد خدای تعالی ) به مقدار پاداش دانشجوست، و از او هم بیشتر می باشد .
کافی ، ج 1 ، ص (35)

 

 

حدیث بیست و سوم

23- هر که علم و دانش را جوید برای آنکه به علما فخر فروشی کند، یا با نابخردان بستیزد، و یا مردم را متوجه خود نماید، باید آتش را جای نشستن خود گیرد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، 2 ، ص (38)

 

 

حدیث بیست و چهارم

24- خداوند عزوجل کسی را که در میان جمع، بدون ناسزاگویی شوخی کند، دوست دارد .
کافی ، ج 2 ، ص (663)

 

 

حدیث بیست و پنجم

25- سه خصلت است که دارنده اش نمی میرد تا عاقبت شوم آن را ببیند: ستمکاری، ازخویشان بریدن، و قسم دروغ که نبرد با خداست .
کافی ، ج 75، ص (174)

 

 

حدیث بیست و ششم

26- به خدا سوگند هیچ بنده ای در دعا، پافشاری و اصرار به درگاه خدای عزوجل نکند، جز اینکه حاجتش را بر آورد .
کافی ، ج 2 ، ص (475)

 

 

حدیث بیست و هفتم

27- خداوند عزوجل از میان بندگان مؤمنش آن بنده ای را دوست دارد که بسیار دعا کند، پس بر شما باد دعا در هنگام سحر تا طلوع آفتاب، زیرا آن، ساعتی است که درهای آسمان در آن هنگام باز گردد و روزی ها در آن تقسیم گردد و حاجت های بزرگ بر آورده شود .
کافی ، ج 2 ، ص (478)

 

 

حدیث بیست و هشتم

28- دعای انسان پشت سر برادر دینی اش، نزدیکترین و سریعترین دعا به اجابت است .
کافی ، ج 2 ، ص (507)

 

 

حدیث بیست و نهم

29- هر چشمی روز قیامت گریان است، جز سه چشم : چشمی که در راه خدا شب را بیدار باشد، چشمی که از ترس خدا گریان شود، و چشمی که از محرمات الهی و گناهان بسته شود.
کافی ، ج 2 ، ص (80)

 

 

حدیث و سیم

30- شخص حریص به دنیا مانند کرم ابریشم است که هر چه بیشتر ابریشم به دور خود می تند، راه بیرون شدنش را دورتر و مشکل تر می کند، تا اینکه از غم و اندوه بمیرد .
کافی ، ج 2 ، ص (316)

 

 

حدیث سی و یکم

31- چه بسیار خوب است نیکی ها پس از بدی ها، و چه بسیار بد است بدی ها پس از نیکی ها .
کافی ، ج 2 ، ص (458)

 

 

حدیث سی و دوم

32- چون مؤمن با مؤمنی دست دهد، پاک و بی گناه از یکدیگر جدا می شوند.
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 73، ص (20)

 

 

حدیث سی و سوم

33- از دشمنی بپرهیزید، زیرا فکر را مشغول کرده و مایه نفاق می گردد.
 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (301)

 

 

حدیث سی و چهارم

34- هیچ قطره ای  نزد خداوند، محبوبتر از قطره اشکی که در تاریکی شب از ترس خدا و برای او ریخته شود، نیست.
کافی ، ج 2 ، ص (482)

 

 

حدیث سی و پنجم

35- هر که بر خدا توکل کند، مغلوب نمی شود، و هر که از گناه به خدا پناه برد، شکست نمی خورد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (151)

 

 

حدیث سی و ششم

36- افزایش نعمت از جانب خداوند قطع نمی شود، مگر اینکه شکر از جانب بندگان قطع گردد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 68، ص (54)

 

 

حدیث سی و هفتم

37- خداوند دنیا را به دوست و دشمن خود می دهد، اما دینش را فقط به دوست خود می بخشد .
 بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 2 ، ص (215)

 

 

حدیث سی و هشتم

38- مؤمن برادر مؤمن است، او را دشنام نمی دهد، از او دریغ نمی کند، و به او گمان بد نمی برد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (176)

 

 

حدیث سی و نهم

39- هیچ کس از گناهان سالم نمی ماند، مگر اینکه زبانش را نگه دارد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 75، ص (178)

 

 

حدیث چهلم

40- سه چیز پشت انسان را می شکند: مردی که عمل خویش را زیاد شمارد، گناهانش را فراموش کند، و به رای خویش ، خوشنود باشد .
بحارالانوار ، دار احیاء الترا العربی ، ج 69، ص (314)

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)