شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

ترتیل

سوره فاتحه

سوره فاتحه 00:00:54

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره بقره

سوره بقره 03:18:32

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره آل عمران

سوره آل عمران 01:54:24

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره نساء

سوره نساء 01:54:37

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره مائدة

سوره مائدة 01:32:29

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره انعام

سوره انعام 01:44:17

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره اعراف

سوره اعراف 01:47:54

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره انفال

سوره انفال 00:41:31

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره توبه

سوره توبه 01:26:05

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره یونس

سوره یونس 00:59:10

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره هود

سوره هود 00:54:39

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره یوسف

سوره یوسف 00:56:52

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره رعد

سوره رعد 00:27:02

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره ابراهیم

سوره ابراهیم 00:27:31

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره حجر

سوره حجر 00:22:24

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره نحل

سوره نحل 00:58:04

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره اسراء

سوره اسراء 00:50:11

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره کهف

سوره کهف 00:47:31

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره مریم

سوره مریم 00:24:34

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

سوره طه

سوره طه 00:39:06

خطیب: محمود خلیل الحصری

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)