شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)

موضوعات مختلف

فلسفه حقوق بشر - جلسه 1

فلسفه حقوق بشر - جلسه 1 00:52:08

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 2

فلسفه حقوق بشر - جلسه 2 00:47:43

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 3

فلسفه حقوق بشر - جلسه 3 01:16:29

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 4

فلسفه حقوق بشر - جلسه 4 01:06:54

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 5

فلسفه حقوق بشر - جلسه 5 01:02:49

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 6

فلسفه حقوق بشر - جلسه 6 00:54:55

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 7

فلسفه حقوق بشر - جلسه 7 01:02:24

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 8

فلسفه حقوق بشر - جلسه 8 01:14:00

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 9

فلسفه حقوق بشر - جلسه 9 01:09:52

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 10

فلسفه حقوق بشر - جلسه 10 01:06:09

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 11

فلسفه حقوق بشر - جلسه 11 01:09:06

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 12

فلسفه حقوق بشر - جلسه 12 00:41:50

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

فلسفه حقوق بشر - جلسه 13

فلسفه حقوق بشر - جلسه 13 00:48:23

خطیب: علامه محمد تقی جعفري

گوش دادن

نظر خود را اعلام كنید

نظرات كاربران

نظری وجود ندارد
*
*

شبکه فرهنگی الحسنین (علیهما السلام)