เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

แนวกอรี

ซูเราะฮ์ อัลอิสรออ์

ซูเราะฮ์ อัลอิสรออ์ 00:49:37

: อ.มุฮัมมัด ชะฮาต อันวัร

ฟังเสียง

ซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์

ซูเราะฮ์ อัลมาอิดะฮ์ 00:32:31

: อ.มุฮัมมัด ชะฮาต อันวัร

ฟังเสียง

ซูเราะฮ์ อาลิ อิมรอน

ซูเราะฮ์ อาลิ อิมรอน 00:50:29

: อ.มุฮัมมัด ชะฮาต อันวัร

ฟังเสียง

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม