Muassasar alhasanain (a.s)

Akidoji Musulunci

tambayoyi game da ceto

tambayoyi game da ceto 00:15:55

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

masu yin ceto

masu yin ceto 00:15:54

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alkahari ya rigayi sharri

alkahari ya rigayi sharri 00:15:15

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

su wa za a ceta, kuma zai yi ceto?

su wa za a ceta, kuma zai yi ceto? 00:16:06

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

ceto

ceto 00:14:53

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

manufar asaalin yin halitta

manufar asaalin yin halitta 00:15:36

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

yadda ayyuka suke rushewa da yanda ake shafe aayyuka?

yadda ayyuka suke rushewa da yanda ake shafe aayyuka? 00:15:47

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

rugujewar aiki

rugujewar aiki 00:14:40

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

ma'alolin imani da kafirci

ma'alolin imani da kafirci 00:15:49

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

baanan shahid mutahhari kan kafirai

baanan shahid mutahhari kan kafirai 00:16:31

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

dalilin samun rabauta da rashin samunta a lahira

dalilin samun rabauta da rashin samunta a lahira 00:15:18

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

sakamakon mumini da yayi aikin mara kyau da kafirinda yayi mai kyau

sakamakon mumini da yayi aikin mara kyau da kafirinda yayi mai kyau 00:16:33

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

ma'anar kalmar kafirci

ma'anar kalmar  kafirci 00:15:05

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

abubuwan da ke sa a sami rabauta

abubuwan da ke sa a sami rabauta 00:16:15

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

sakamakon ayyukan mutum a lahira

sakamakon ayyukan mutum a lahira 00:14:47

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alakar duniya da lahira

alakar duniya da lahira 00:14:47

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

karbar sakamakon ayyuka

karbar sakamakon ayyuka 00:16:15

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

gidan wuta da na aljanna

gidan wuta da na aljanna 00:16:09

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

abubuwan da za su faru ranar alkiyama

abubuwan da za su faru ranar alkiyama 00:15:16

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

alkiyama da sunayenta

alkiyama da sunayenta 00:15:35

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Saurarawa

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)