Muassasar alhasanain (a.s)

Gungun Sauti

Habbakawa

tambayoyi game da ceto 00:15:55

tambayoyi game da ceto

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

masu yin ceto 00:15:54

masu yin ceto

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

alkahari ya rigayi sharri 00:15:15

alkahari ya rigayi sharri

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

su wa za a ceta, kuma zai yi ceto? 00:16:06

su wa za a ceta, kuma zai yi ceto?

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

ceto 00:14:53

ceto

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

manufar asaalin yin halitta 00:15:36

manufar asaalin yin halitta

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

yadda ayyuka suke rushewa da yanda ake shafe aayyuka? 00:15:47

yadda ayyuka suke rushewa da yanda ake shafe aayyuka?

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

rugujewar aiki 00:14:40

rugujewar aiki

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

ma'alolin imani da kafirci 00:15:49

ma'alolin imani da kafirci

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

baanan shahid mutahhari kan kafirai 00:16:31

baanan shahid mutahhari kan kafirai

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

dalilin samun rabauta da rashin samunta a lahira 00:15:18

dalilin samun rabauta da rashin samunta a lahira

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

sakamakon mumini da yayi aikin mara kyau da kafirinda yayi mai kyau 00:16:33

sakamakon mumini da yayi aikin mara kyau da kafirinda yayi mai kyau

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

ma'anar kalmar  kafirci 00:15:05

ma'anar kalmar kafirci

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

abubuwan da ke sa a sami rabauta 00:16:15

abubuwan da ke sa a sami rabauta

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

sakamakon ayyukan mutum a lahira 00:14:47

sakamakon ayyukan mutum a lahira

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

alakar duniya da lahira 00:14:47

alakar duniya da lahira

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

karbar sakamakon ayyuka 00:16:15

karbar sakamakon ayyuka

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

gidan wuta da na aljanna 00:16:09

gidan wuta da na aljanna

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

abubuwan da za su faru ranar alkiyama 00:15:16

abubuwan da za su faru ranar alkiyama

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

alkiyama da sunayenta 00:15:35

alkiyama da sunayenta

Ciki Akidoji Musulunci

Mai Lacca: Shekh Muhammad Ibrahim
Album: Akidojin Musulunci

Ku yi bayanin Ra'ayinku

Ra'ayoyi Masu Dubawa

Babu wani Raayi
*
*

Muassasar alhasanain (a.s)