Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Hadisi o mržnji

MRŽNJA 


Mrski Allahu 


1.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah mrzi starca bludnika, bogatog nepravednika, oholog siromaha i nasrtljivog prosca. Allah je poništio nagradu darivaocu koji prigovara na ono što je udijelio, a prezire lažljivca otvorenog.” (Tuhaful-‘ukul, 42) 
2.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allah, dž.š., mrzi svakog znalca o Ovome svijetu a neznalicu o Onome svijetu.” (Kenzul-‘ummal, 28982) 
3.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., mrzi svakog surovog i umišljenog čovjeka, galamdžiju na javnom okupljalištiu, koji je noću poput lešine, a danju poput magarca, koji je znalac o Ovome, a neznalica o Onome svijetu.” (Kenzul-‘ummal, 43679) 
4.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka kojem na silu uđu u kuću, a on se ne bori.” (‘Ujunu ahbarir-Rida, a.s., 2/28/24) 
5.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka bestidnog i drskog u grijehu.” (Gurerul-hikem, 3437) 
6.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., bi govorio: ‘Zaista Allah, dž.š., mrzi čovjeka namrgođenog u saobraćanju sa svojom braćom.’” (Mustedrekul-vesail, 8/321/9552) 
7.    Imam Bakir, mir neka je na nj: “Zaista Allah, dž.š., mrzi bestidnika odvratnog govora.” (El-Bihar, 78/172/38) 


Ljudi najmrži Allahu 

8.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrža stvorenja Allahu nalaze se u trima skupinama: oni koji mnogo spavaju danju, a noću nikako ne klanjaju; oni koji mnogo jedu, a pritom ne spominju ime Božije niti Mu se zahvaljuju; oni koji se bez razloga mnogo smiju.” (Kenzul-‘ummal, 21431) 
9.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Ljudi najmrži kod Allaha su tri skupine: oni koji poriču u Haremu Meke, oni koji žele uspostaviti u islamu džahilijetske običaje i oni koji nepravedno progone drugog čovjeka da bi mu prolili krv.” (Kenzul-‘ummal, 43833) 
10.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrži su Allahu oni od vas koji ogovaraju, prave razdor među braćom, a u potrazi su za greškama nedužnih.” (El-Bi¬har, 71/383/17) 
11.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Stvorenje najomraženije kod Allaha, dž.š., jest učenjak koji obilazi namjesnike.” (Kenzul-‘ummal, 28985) 
12.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Najmrži Meni na Sudnjem danu od vas su brbljivci, podrugljivci i oni koji se razmeću.” Upitali su: “O Božiji Poslaniče, ko su oni koji se razmeću?” On odgovori: “To su oholi.” (Kenzul-‘ummal, 5184) 
13.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Najmrže stvorenje Allahu je klevetnik ljudi u njihovom odsustvu.” (Gurerul-hikem, 3128) 
14.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Najodvratniji robovi Allahu su oni čija su briga stomak i spolni organ.” (Gurerul-hikem, 3294) 
15.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Stvorenje najomraženije kod Allaha je čovjek neznalica.” (Gure-rul-hikem, 3359) 
16.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Najomraženije stvorenje kod Allaha je čovjek koji je sakupio znanja, nemaran je i zavodljiv u tamama smutnje, ne vidi koristi koje su skrivene u miru, nazivaju ga znalcem ljudi slični njemu, a da ni jedan čitav dan nije utrošio radi znanja.” (Kenzul-‘ummal, 442) 
17.    Imam Ali, mir neka je na nj: “Allahu najmrži rob je znalac silnik.” (Gurerul-hikem, 3164) 
18.    Imam Bakir, mir neka je na nj: “Pitao je Musa, mir neka je na nj: ‘O Gospodaru moj, koji rob Ti je najmrži?’ Allah odgovori: ‘Onaj koji je noću poput lešine, a danju je besposlen.’” (El-Bihar, 72/180/8) 
19.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Stvorenje najomraženije kod Allaha je rob čijeg se jezika ljudi plaše.” (El-Kafi, 2/323/4) 

Djela mrska Allahu

20.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Allahu nema mrže stvari od punog stomaka.” (‘Ujunu ahbarir-Rida, a.s., 2/36/89) 
21.    Imam Bakir, mir neka je na nj: “Božiji Poslanik, s.a.v.a., pitao je Dže¬braila: ‘Koje mjesto je najomraženije kod Allaha?’ Džebrail odgovori: ‘Javna ok¬upljališta, a najmrži je onaj koji prije svih dođe, a posljednji ode.’” (El-Bihar, 84/4/76) 
22.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Zaista Allah jako mrzi spavanje i veliku besposlicu.” (El-Bi-har, 76/180/10) 
23.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Tri su stvari koje Allah, dž.š jako mrzi: spavanje danju bez noćnog ustajanja, bezrazložan smijeh i jedenje na sit želudac.” (El-Hi¬sal, 89/25) 
24.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Dođe čovjek iz Has‘ama i upita Poslanika, s.a.v.a.: ‘Koje je djelo najmrže Allahu, dž.š.?’ Poslanik odgovori: ‘Pripisivanje druga Allahu.’ Čovjek upita: ‘A poslije toga?’ Poslanik odgovori: ‘Prekidanje rodbinskih veza.’ Čovjek upita: ‘A poslije toga?’ Poslanik reče: ‘Naređivanje zla i odvraćanje od dobra.’” (El-Kafi, 2/290/4) 
25.    Imam Rida, mir neka je na nj: “Allah mrzi priču rekla kazala, rasipanje imetka i često moljakanje.” (El-Bihar, 78/335/16) 


Mržnja 


26.    Božiji Poslanik, s.a.v.a.: “Prenijele su se bolesti prijašnjih naroda na vas: mržnja i zavist.” (Me‘anil-ahbar, 367/1) 
27.    Imam Sadik, mir neka je na nj: “Mržnja prouzrokuje tri stvari: licemjerje, nepravednost i samoljublje.” (Tuhaful-‘ukul, 316) 

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli