Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli

Zašto si prestao klanjati?

Zašto si prestao klanjati?


U ime Allaha! Neka je hvala Uzvišenom Allahu, koji nas je stvorio, koji nam je iz obilja Svoga dao, koji nas je učinio muslimanima, i ukazao nam blagodat da se klanjamo Njemu, Slavljenom i Uzvišenom, Stvoritelju nebesa i Zemlje.

Neka su salavat i selam na Allahovog Miljenika i Poslanika, na njegovu porodicu, ashabe i na sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.
Rekao je Uzvišeni Allah u Kur’anu: “O vjernici, namaz obavljajte i Gospodaru svome se klanjajte, i dobra djela činite da biste postigli ono što želite.” (El-Hadždž, 77)
“A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.” (En-Nur, 56)
“A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činilli, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.” (Merjem, 59–60)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Prvo za što će čovjek polagati račun na Sudnjem danu jest namaz. Ako namaz bude ispravan, bit će mu ispravna i ostala djela, a ako bude neispravan, bit će mu neispravna i ostala djela.”
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Između čovjeka i između idolopoklonstva i nevjerstva stoji ostavljanje namaza.” (Muslim, br. 82)
Ljudi, vi koji vjerujete u Allaha i u Sudnji dan, koji se smatrate muslimanima, da li se zapitate ikad o ovim ajetima i hadisima? Da li razmišljate o Allahu? Da li ste svjesni svoje uloge na ovom svijetu? Da li znate svoju svrhu i svoj cilj?
Prije nekoliko dana u razgovoru su mi dvije osobe priznale da su nedavno ostavile namaz, da su se prestali pokoravati Allahu, tebareke ve teala, a zar to Allah već i ranije nije najavio u Svojoj Knjizi? Uzvišeni Allah kaže: “A njih smijeniše zli potomci, koji namaz napustiše i za požudama pođoše; oni će sigurno zlo proći; ali oni koji su se pokajali, i vjerovali, i dobro činilli, njima se neće nikakva nepravda učiniti, oni će u Džennet ući.” (Merjem, 59–60)
Šta se to dogodi ljudima pa se prestanu bojati Allaha? Zašto se ohole? “...oborenih pogleda i sasvim poniženi bit će nevjernici, a bili su pozivani da licem na tlo padaju dok su živi i zdravi bili.” (El-Kalem, 43)
A jeste, doista ih je Allah pozvao da licem na tlo padaju: “Ja sam, uistinu, Allah, drugog boga, osim Mene, nema; zato se samo Meni klanjaj i namaz obavljaj – da bih ti uvijek na umu bio!” (Ta-ha, 14)
“Namaz je, nakon imana – vjerovanja, najvrednije djelo i zato mu trebamo poklanjati najviše pažnje, ako želimo da dokučimo Allahovu milost i da se dobro pripremimo za polaganje računa na onome svijetu. Onaj ko nema namaza, zaista će na Sudnjem danu biti siromašan sa djelima, a čija dobra djela budu oskudna, teško će račun položiti i za počinjeno će odgovarati.”
Svrha našeg života na ovom svijetu jeste da se klanjamo Stvoritelju, što potvrđuje i Allah u Kur’anu, riječima: “Džine i ljude stvorio sam samo zato da Mi se klanjaju.” (Ez-Zarijat, 56)
Ako ti misliš, čovječe, da ćeš ostavljanjem namaza sebi olakšati, varaš se! Nema sreće i radosti osim kod Allaha. Samo redovnim obavljanjem propisane molitve možeš sebi pomoći. Jer, na kraju krajeva, zašto si i prestao da klanjaš? Čime to objašnjavaš? Nema tog objašnjenja. Čovjek teži ka Allahu, njegovo srce žudi za Allahom, samo mu ti ne dozvoljavaš to zato što puštaš šejtana da vlada tobom. Allah čovjeku daje slobodnu volju, daje mu da bira, ali čovjek, slabić, izabere pogrešno. Allah čovjeku podari razum, a čovjek ga ne zna upotrijebiti. Pored svega čime je čovjek obdaren i izdignut iznad ostalih stvorenja, čovjek biva nezahvalan. Šta vam je? Zar ti ima iko preči od Allaha, Onoga koji te Stvorio, Onoga koji te hrani, Onoga koji te liječi i brine za tebe. Zar da ideš protiv Njega? Zar da Mu budeš nezahvalan? Zar to?
Razmisli, ti koji ne klanjaš! Zašto si prestao klanjati? Razmisli dobro u čemu je mudrost da takav budeš? Da li u tome ima ikakve mudrosti?
“A vi namaz obavljajte i zekat dajite i Poslaniku poslušni budite da bi vam se ukazala milost.” (En-Nur, 56)

Neka nam se Allah svima smiluje! Amin!

Ostavite svoj komentar

Korisnički komentari

Nema komentara
*
*

Imamejn Hasanejn - Baština pozitivnih misli