เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

ซะกาตฟิตเราะฮ์

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

ซะกาตฟิตเราะฮ์

 

 

ความหมาย

 

ซะกาตฟิตเราะฮ์ คือ ซะกาตที่มุสลิมทุกคน(อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ที่จะกล่าวต่อไปนี้)จะต้องจ่าย หลังจากสิ้นสุดเดือนรอมฎอน

 

ชนิดและปริมาณของซะกาตฟิตเราะฮ์

 

ข้าวสาร หรือ อาหารประจำท้องถิ่นนั้นประมาณ ๓ กิโลกรัม ต่อ ๑ คน

 

เวลาจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์

 

เวลาที่เป็นวาญิบของการจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์ คือ หลังจากพระอาทิตยืตกดินของคืนวันอีดฟิตร์ จนกระทั่งเวลาดุฮ์ริของวันอีดฟิตร์

 

ผู้จ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์

 

ซะกาตฟิตเราะฮ์ เป็นวาญิบสำหรับบุคคลที่มีคุณลักษณะดั่งต่อไปนี้

๑)     อัล-บุลูฆ (บรรลุนิติภาวะตามศาสนบัญญัติ)

๒)    อัล-อักล์ (มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์)

๓)    อัล-ฆอนี (มีฐานะความเป็นอยู่ไม่ขัดสน)

 

ผู้ที่รับซะกาตฟิตเราะฮ์

 

คือบุคคล ๘ จำพวกที่สามรถรับซะกาตทั่วไปได้

 

-          ต้องเป็นคนยากจน ขัดสนที่เป็นมุอ์มินเท่านั้น และอยู่ในเมืองเดียวกับผู้จ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์ รายละเอียดเรื่องซะกาตฟิตเราะฮ์

 

๑)     ผู้มีคุณสมบัติทั้งสี่ประการข้างต้น เป็นวาญิบที่เขาต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์สำหรับตัวเขาเอง และผู้ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของเขา (เช่น ลูกหลาน คนรับใช้ เป็นต้น)

 

๒)    สำหรับเด็กทารก คนวิกลจริต คนที่เป็นทาส คนยากจน ขัดสน ที่ไม่มีรายได้เพียงพอในการใช้จ่ายตลอดปี ไม่เป็นวาญิบต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์

 

๓)    เป็นวาญิบสำหรับเจ้าของบ้านต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์สำหรับ(จ่ายแทน)แขกผู้มาผู้มาเยือน(แม้ว่าจะเป็นกาฟิรก็ตาม) ซึ่งเขาได้มาเยือนก่อนเวลามักริบของค่ำวันอีด แต่ทว่าก็ยังถือว่าเป็นวาญิบต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์ สำหรับ (จ่ายแทน) แขกผู้มาเยือนเวลาใกล้มัฆริบ หรือ หลังมัฆริบด้วย เหมือนกับตราบเท่าที่เวลาของการจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์ยังคงเหลืออยู่

 

๔)    เด็กทารกที่คลอดออกมาใกล้เวลามัฆริบ หรื ก่อนเวลามัฆริบเพียงครู่เดียว ก็อยู่ในฐานะที่ผู้ปกครอง(พ่อหรือแม่)ต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะฮ์สำหรับ(จ่ายแทน)ทารกนั้นด้วย

 

ขอขอบคุณเว็บไซต์ทีวีชีอะฮ์

 

 

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม