เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม

สิทธิของมนุษยชนในวจนะของอิมามซัจญาด (อ)

0 ทัศนะต่างๆ 00.0 / 5

สิทธิของมนุษยชนในวจนะของอิมามซัจญาด (อ)

 

ท่านอะบูฮัมซะฮ์ อัษ-ษุมาลี (ร.ฏ.)ได้กล่าวว่า สารของท่านอิมามอะลี บิน ฮุเซน อัซซัจญาด (อ) ที่ส่งไปถึงมิตรสหายบางคน มีใจความว่า :

 

จงรู้ไว้ว่า อัลลอฮ์(ซ.บ.)ทรงมีสิทธิต่อท่านนานัปการ ในอิริยาบถใดก็ตาม ไม่ว่าท่านจะเคลื่อนไหว หยุดนิ่ง เปลี่ยนอิริยาบถ หรือว่าหยุดพักไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใด ไม่ว่าจะเป็นอวัยวะส่วนใด หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ท่านใช้สอย สิทธิของอัลลออฺ(ซ.บ.)ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับท่าน ได้แก่

 

สิ่งที่กำหนดมายังท่านเกี่ยวกับสิทธิของพระองค์เอง ซึ่งเป็นพื้นฐานของสิทธิทั้งปวง

 

ต่อจากนั้น อัลลอฮ์(ซ.บ.) ได้ทรงกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับตัวของท่านเองนับจากศีรษะถึงปลายเท้า รวมทั้งอวัยวะในส่วนต่างๆ แห่งร่างกายของท่าน กล่าวคือ

 

ทรงกำหนดให้ “ลิ้น” ของท่านมีสิทธิประการหนึ่งสำหรับท่าน

ทรงกำหนดให้ “หู” ของท่านมีสิทธิประการหนึ่งสำหรับท่าน

ทรงกำหนดให้ “ตา”ของท่านมีสิทธิประการหนึ่งสำหรับท่าน

ทรงกำหนดให้ “มือ”ของท่านมีสิทธิประการหนึ่งสำหรับท่าน

ทรงกำหนดให้ “เท้า”ของท่านมีสิทธิประการหนึ่งสำหรับท่าน

ทรงกำหนดให้ “ท้อง” ของท่านมีสิทธิประการหนึ่งสำหรับท่าน

 

ดังนั้นอวัยวะต่างๆ ทั้งหมดนี้ เป็นสิ่งที่ท่านนำมาประพฤติปฏิบัติ ต่อจากนั้น พระองค์ก็ยังกำหนดให้การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดของท่านมีสิทธิต่อท่านอีก กล่าวคือ พระองค์ทรงกำหนดให้การนมาซของท่าน มีสิทธิประการหนึ่งสำหรับท่าน และยังได้กำหนดให้การถือศีลอดของท่านมีสิทธิต่อตัวท่านเองอีกด้วย และทรงกำหนดให้การทำทานของท่านมีสิทธิต่อท่านทรงกำหนดให้การเชือดสัตว์เพื่อเป็นกุศลทานของท่านมีสิทธิต่อตัวท่านและกำหนดให้ความประพฤติของท่านมีสิทธิหลายๆ ประการสำหรับท่าน

 

ต่อมาสิทธิในด้านต่างๆ จะผ่านจากตัวท่านไปสู่บุคคลอื่น อันเป็นผู้มีสิทธิต่อท่านอีกหลายประการ กล่าวคือ

 

พระองค์ทรงกำหนดให้บรรดาอิมามมีสิทธิหลายประการต่อตัวท่าน

 

จากนั้น ก็จะเป็นเรื่องของสิทธิในตัวของผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่าน และญาติมิตรของท่านโดยที่สิทธิต่างๆเหล่านี้ยังถูกแยกออกไปเป็นสิทธิว่าด้วยประการต่างๆ อีก กล่าวคือ :

สิทธิของบรรดาอิมามมี 3 ประการ ที่พระองค์อัลลอฮ์ (ซ.บ.) ทรงกำหนดไว้สำหรับท่าน ได้แก่

 

สิทธิในการควบคุมท่านด้วยอำนาจ

สิทธิในการควบคุมท่านด้วยความรู้

สิทธิในการควบคุมท่านด้วยการปกครอง

และทุกอย่างนี้ ผู้ควบคุมคือ “อิมาม”

 

สิทธิของผู้ที่อยู่ในความดูแลของท่านมี 3 ประการ พระองค์ทรงกำหนดให้สิทธิของผู้อยู่ในความดูแลของท่านมีสิทธิต่อท่านในฐานะท่านเป็น “ผู้มีอำนาจ”

 

สิทธิของผู้อยู่ในความดูแลของท่าน ในฐานะท่านเป็น”ผู้มีความรู้”

สิทธิของผู้อยู่ในความดูแลของท่านในฐานะที่ท่านเป็น “ผู้ปกครอง”

 

 อันได้แก่ คู่ครองและผู้ที่ตกอยู่ภายใต้เงื่อนไขแห่งอำนาจของท่านและสิทธิของผู้อยู่ในความดูแลยังมีอีกมาก เช่น การติดต่อสัมพันธ์อย่างเต็มความสามารถกับญาติพี่น้อง และพระองค์ทรงกำหนดให้เป็นหน้าที่สำหรับท่านซึ่งสิทธิแห่งมารดาของท่าน ต่อมาจึงเป็นสิทธิของบิดา สิทธิของบุตร สิทธิของพี่น้อง สิทธิของเครือญาติที่ใกล้ชิดที่สุดย่อมมีสิทธิที่สุด

 

สิทธิของผู้ปกครองที่ให้การดูแลท่าน สิทธิของบริวารที่ท่านต้องให้การดูแล สิทธิของคนที่ทำความดีต่อท่าน สิทธิของผู้ประกาศเวลานมาซ (มุอัซซิน) สิทธิของอิมามในนมาซของท่าน สิทธิของสมาชิกในที่ชุมชนของท่าน

 

 สิทธิของคนข้างเคียงสิทธิของเพื่อนฝูง สิทธิของคนร่วมงาน สิทธิของทรัพย์สิน สิทธิของคู่กรณีที่เขาเป็นฝ่ายเสนอ สิทธิของคู่กรณีที่ท่านเป็นฝ่ายเสนอ สิทธิของผู้เป็นแนวร่วม สิทธิของคู่ปกปักษ์ที่เขาเป็นฝ่ายเสนอ

 

 สิทธิของคู่ปรปักษ์ที่ท่านเป็นฝ่ายเสนอ สิทธิของผู้ขอคำปรึกษา สิทธิของผู้ให้คำปรึกษา สิทธิของผู้ขอคำเตือน สิทธิของผู้ตักเตือน สิทธิของผู้มีวัยวุฒิสูงกว่า สิทธิของผู้อ่อนวัยกว่า สิทธิของผู้มาขอ สิทธิของผู้ที่ท่านขอ สิทธิของผู้ที่ให้แก่โทษแก่ท่านทั้งโดยวาจาและพฤติกรรม จะโดยเจตนาก็ตาม สิทธิของพลเมืองร่วมศาสนาและสิทธิของคนต่างศาสนา สิทธิของคนรับใช้ อันขึ้นอยู่กับปริมาณมากน้อยแห่งเหตุและผลตามสภาพความเป็นไป

 

ความสุขจะเป็นของคนที่อัลลอฮ์(ซ.บ.)ให้ความช่วยเหลือจนสามารถทำหน้าที่ในสิทธิต่างๆ ของตนให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และพระองค์ทรงให้ความสมประสงค์ และสนับสนุนเขา เพราะเหตุนี้สิทธิของอัลลอฮฺ(ซ.บ.)อันยิ่งใหญ่สำหรับท่านคือ ท่านจะต้องเคารพนบนอบพระองค์จะต้องไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์ด้วยสิ่งใดๆ ดังนั้นถ้าหากท่านกระทำด้วยความจริงใจ พระองค์จะทรงบันดาลให้ท่านได้รับความสำเร็จทั้งในโลกนี้และปรภพ

 

สิทธิในตัวของท่านสำหรับท่านเอง คือท่านจะต้องใช้งานมันไปด้วยการเคารพเชื่อฟังอัลลอฮ์(ซ.บ.)

 

สิทธิของลิ้น คือจะต้องให้มันได้รับเกียรติโดยพ้นจากการพูดปด และจะต้องควบคุมให้มันอยู่ในความดีงาม งดเว้นการพูดจาคึกคะนอง ซึ่งหาประโยชน์อันใดมิได้ และต้องมีคุณธรรมต่อคนทั่วไป อีกทั้งมีวาจาดีกับคนเหล่านั้น

 

สิทธิของหู คือจะต้องให้มันปลอดพ้นจากการรับฟังการนินทา และรับฟังในสิ่งที่ไม่อนุญาตให้ฟัง

 

สิทธิของสายตา คือจะต้องลดละจากการมองสิ่งที่ไม่อนุญาต และจะต้องมีการพิจารณาด้วยการตรึกตรอง

 

สิทธิของมือ คือจะต้องไม่เอื้อมมือไปยังของที่ไม่ได้รับการอนุญาต

 

สิทธิของเท้า คือจะต้องไม่นำมันเดินไปในที่ที่ไม่อนุญาต เพราะท่านจะต้องอาศัยมันทั้งสองข้างยืนบน

อัศ-ศิรอฏ(สะพานหนึ่งในวันแห่งการตอบแทน) ดังนั้นจงพิจารณาให้ดี เพื่อมันจะไม่ทำให้ท่านพลาดลงสู่ไฟนรก

 

สิทธิของท้อง คือจะต้องไม่ทำให้มันเป็นที่เก็บของต้องห้าม และจะต้องไม่เติมอะไรขณะที่ยังอิ่มอยู่

 

สิทธิของอวัยวะเพศ คือจะต้องรักษามันให้พ้นจาการล่วงประเพณี และรักษามันไว้ให้พ้นจากการถูกมอง

 

สิทธิของการนมาซ คือจะต้องรู้ว่า มันคือการเข้าเฝ้าอัลลอฮ์(ซ.บ.) และท่านกำลังยืนต่อหน้าพระองค์ เมื่อท่านรู้อย่างนี้ ท่านจะต้องยืนตรงเยี่ยงการยืนตรงของบ่าวผู้ต่ำต้อยด้อยค่า ที่แสวงหาความหวังอย่างยิ่งในฐานะผู้เกรงกลัวที่ยอมสยบนบนอบอย่างยิ่งต่อผู้ที่อยู่เบื้องหน้าตน ด้วยอาการสงบเสงี่ยมเจียมตัวและจะต้องยอมรับสิ่งเหล่านี้ด้วยหัวใจของท่าน และดำรงรักษามันไว้ตามข้อกำหนดและสิทธิของมัน

 

ที่มา แปลจากหนังสือริซาละตุลฮุกูก (สารว่าด้วยสิทธิแห่งมนุษยชน)ของท่านอิมาม อะลี ซัยนุลอาบิดีน

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วย

ความคิดเห็นของผู้ใช้งานทั้งหลาย

ไม่่มีความคิดเห็น
*
*

เว็บไซต์ อิมาม อัลฮะซะนัยน์ (อลัยฮิมัสลาม)เพื่อคุณค่าและสารธรรมอิสลาม