MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS?

MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS? 0%

MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS? pengarang:
Kategori: Kajian

MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS?

Buku Ini di Buat dan di teliti di Yayasan Alhasanain as dan sudah disesuaikan dengan buku aslinya

pengarang: (http://abatasya.net)
Kategori: Pengunjung: 17776
Download: 3269

Komentar:

MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS?
Pencarian dalam buku
  • Mulai
  • Sebelumnya
  • 13 /
  • Selanjutnya
  • Selesai
  •  
  • Download HTML
  • Download Word
  • Download PDF
  • Pengunjung: 17776 / Download: 3269
Ukuran Ukuran Ukuran
MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS?

MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS?

pengarang:
Indonesia

Buku Ini di Buat dan di teliti di Yayasan Alhasanain as dan sudah disesuaikan dengan buku aslinya

MENGAPA AKU MEMILIH AHLUL-BAIT AS?

Oleh: Syaikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki

Pengantar Penterjemah

Bersyukur kepada Allah SWT kerana akhirnya kami dapat juga menyelesaikan penterjemahan buku Mengapa Aku Memilih Ahlul Bayt AS? karangan Syaikh Muhammad Mar'i al-Amin an-Antaki, seorang bekas Qadhi Besar Mazhab Syafi'i di Halab, Syria, meskipun menghadapi beberapa kesulitan. Dengan ini ianya akan memberi pendedahan secara akademik terhadap permasalahan yang dipertikaikan di antara Sunnah dan Syi'ah berdasarkan buku-buku Ahlus Sunnah sendiri. Apatah lagi di akhir-akhir ini, lebih 20 buah buku yang bersifat anti Syi'ah telah diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Buku-buku tersebut telah ditulis oleh musuh-musuh Syi'ah terutamanya dari kalangan Wahabi yang menyamar sebagai Ahlus Sunnah.

Buku-buku tersebut telah meracuni fikiran orang ramai dan sebahagian para ulama yang tidak luas wawasan dan pemikiran dengan mengkafirkan Syi'ah secara umum kerana mencaci para sahabat, Syi'ah mempunyai al-Qur'an yang lain?, ketiga-ketiga khalifah telah merampas jawatan khalifah daripada Ali AS dan lain-lain.

Sebenarnya "aqidah" bahawa para sahabat yang meyalahi perintah Allah dan RasulNya dengan melakukan pencurian, perzinaan, peminuman arak, perjudian, penipuan, pembohongan, pengamalan rasuah dan pencacian terhadap Nabi dan lain-lainnya, sebagai adil, thiqah boleh dipercayai dan menjadi contoh, adalah "aqidah" yang bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah RasulNya. Oleh itu Allah dan RasulNya menolaknya, para sahabat sendiri menolaknya; al-Bukhari dan Muslim menolaknya. Kerana mereka berdua telah mencatat keburukan sebahagian para sahabat di samping kebaikan mereka di dalam Sahih-sahih mereka.

Tetapi kita Ahlus Sunnah kurang mengetahuinya. Dan apabila dikemukakan kepada kita catatan tersebut, kita menakwilkannya atau menolaknya kerana aqidah "keadilan atau kekebalan para sahabat di sisi hukum Allah dan Sunnah RasulNya" dengan alasan ijtihad telah menular di dalam pemikiran kita.

Justeru itu al-Bukhari dan Muslim umpamanya, telah mencatat para sahabat yang menyalahi perintah Allah dan RasulNya. Malah mereka juga mencatat para sahabat yang mencaci Nabi SAWAW. Tetapi jika difahami bahawa catatan mereka itu sebagai perbandingan di antara Sunnah Rasul dan Sunnah sahabat dan bukan sebagai cacian terhadap sahabat, maka ianya juga mesti dilakukan terhadap Syi'ah. Justeru itu Syi'ah tidak mencacu sahabat sebaliknya menerangkan hakikat sesuatu berdasarkan nas. Justeru itu penyelesaian mengenai sahabat boleh dilakukan secara akademik yang berteraskan nas. Tetapi kita Ahlus Sunnah tidak ingin menyelesaikannya kerana kita menyedari bahawa setiap kajian yang dilakukannya, akan mendedahkan percanggahan "aqidah" kita mengenai sahabat umpamanya dengan hakikat sebenar. Bagi menutup hakikat ini, sebahagian kita meneruskan propaganda "Syi'ah mencaci sahabat". Dengan ini mereka dapat menyemarakkan sentimen dan kemarahan orang ramai serta pihak penguasa supaya membenci dan menentang Syi'ah dengan pelbagai cara.

Mereka tidak lagi menghormati ilmu. Oleh itu adakah sentimen dan kemarahan yang berasaskan "aqidah" yang bertentangan dengan al-Qur'an itu patut dilayani atau pemikiran yang berasaskan keilmuan menurut al-Qur'an itu harus ditentangi? Adakah sama orang yang mengkaji dengan fikiran yang terbuka dengan orang yang tidak mahu mengkaji dengan fikiran asabiyahnya? Lantaran itu sebahagian kita terus memandang Syi'ah Ja'fariyyan sebagai kafir atau sesat dan ianya disokong pula oleh sebahagian pegawai-pegawai agama. Sepatutnya kita memandang orang Islam bersaudara serta memberi hak yang sewajarnya.

Apatah lagi Rektor-rektor Universiti al-Azhar seperti Syaikh Syaltut, Salim al-Busyra, Muhammad al-Fahham, dan Abdul Halim Mahmud telah memberi fatwa-fatwa mereka yang masyhur tentang sahnya berpegang kepada mazhab Syi'ah Imamiah Imam 12 atau dikenali dengan mazhab Ja'fari. Perhatikanlah sebagai contoh, hak-hak yang diberikan oleh saudara-saudara kita Syi'ah kepada mazhab Ahlus Sunnah kita dan lain-lain sekalipun banyak hukum-hukum dan aqidah-aqidah di dalam mazhab-mazhab tersebut menyalahi nas.

Perkara 12 di dalam Perlembagaan Republik Islam Iran menyatakan: "Ugama rasmi bagi Republik Islam Iran ialah Islam dan mazhab Ja'fari Imam 12. Adapun mazhab-mazhab Islam yang lain yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hanbali dan Zaidi semuanya menikmati kehormatan sempurna. Dan pengikut-pengikut mazhab-mazhab tersebut pula bebas mengerjakan upacara-upacara keislaman mereka menurut fiqh mereka.

Malah mazhab-mazhab tersebut diambil kira secara rasmi di dalam pengajaran, pendidikan Islam, undang-undang keluarga (perkahwinan, talak, pusaka, dan wasiat) dan perkara-perkara yang berkaitan dengan penghakiman. Dan setiap kawasan pengikut-pengikut salah satu dari mazhab-mazhab tersebut menikmati suara majoriti. Kerana hukum-hukum tempatan bagi kawasan tersebut menurut kemuslihatan majlis-majlis syura tempatan adalah sejajar dengan mazhab tersebut. Di samping menjaga hak-hak pengikut-pengikut mazhab-mazhab lain." Ini menunjukkan kemampuan mazhab Ja'fari menjadi induk kepada mazhab-mazhab lain kerana tradisi ilmu dan aliran pemikiran mazhab-mazhab lain dihormati oleh para ulama mereka, dengan memberi kebebasan yang sewajarnya.

Kita belum dapati di dalam dunia Sunni kita sebuah negara yang mengamalkan sistem satu mazhab, memberi kebebasan kepada mazhab-mazhab (Sunni) yang lain di dalam pelajaran, nikah kahwin, talak, undang-undang keluarga dan lain-lain sebagaimana telah diberikan oleh mazhab Ja'fari di Iran. Ini disebabkan oleh kesempitan pemikiran kebanyakan para ulama kita apatah lagi mereka terlalu fanatik kepada mazhab yang dianuti tanpa kajian yang jujur dan mendalam meskipun terhadap mazhab sunni yang lain.

Lantaran buku ini akan menerangkan hakikat sebenar secara akademik dan ianya sebagai perbandingan di antara buku-buku karangan musuh-musuh Syi'ah dan buku-buku karangan Syi'ah sendiri. Dan iannya juga ditulis berdasarkan pengalamannya, di samping hujah-hujah dari al-Qur'an, Sunnah dan Sejarah.

Rujukan-rujukan utamanya adalah diambil dari buku-buku Ahlus Sunnah wal-Jama'ah. Oleh itu sekiranya para ulama Ahlus Sunnah kita berbohong di dalam catatan mereka mengenai keburukan sebahagian sahabat atau sahabat menyalahi nas, maka merekalah yang berdosa, dan mereka pula tidak boleh dipercayai lagi. Dan sekiranya apa yang dicatatkan oleh mereka itu benar, kenapa kita tidak mahu menerima hakikatnya? Dan kenapa cacian dan kemarahan pula ditujukan kepada Syi'ah? Semoga saudara-saudara kita Ahlus Sunnah dan saudara-saudara kita yang bermazhab Wahabi yang bermusuhan dengan Syi'ah membaca buku ini sehingga selesai kemudian membuat penilaian yang adil. Dan kepada mereka kita ingin mengungkapkan kata-kata khalifah Ali AS: "Manusia menjadi musuh kepada apa yang mereka tidak mengetahuinya."

Baqir al-Sadr RH berkata:"Sekiranya saudara-saudara kami Ahlus Sunnah membaca buku-buku mereka, nescaya mereka sependapat dengan kami dan perselisihan dapat diselesaikan semenjak awal lagi." Dan kami berkata:"Apa salahnya tahu, kerana kalian bukan semestinya beramal dengan apa yang kalian tahu." Oleh itu tujuan penterjemahan buku ini adalah untuk akademik yang tinggi bagi mencapai matlamat wawasan 2020 dan ianya bukanlah untuk kita bertukar mazhab kerana apa yang penting ialah mencintai Ahlu l-Bait Rasulullah SAWAW dengan hakikat yang sebenarnya.

Buku ini juga telah diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa utama di Eropah dan telah dibaca oleh berbagai lapisan masyarakat Islam dan juga bukan Islam. Semoga ianya akan memperluaskan wawasan pemikiran Islam di Nusantara berdasarkan keilmuan yang tinggi. Akhir sekali, kami bertawakkal kepada Allah yang Maha Perkasa dan Maha Adil di dalam segala-galanya

Penghargaan

Pertamakali aku menghadiahkan buku ini kepada Sahib al-Risalah dan penamat para Rasul Sayyidina Muhammad SAWAW. Kedua, kepada Sahib al-Wilayah dan khalifah selepas Rasul, Ali Amiru l-Mu'minin AS. Ketiga, kepada para imam yang suci daripada keluarganya.

Keempat, kepada pengganti-pengganti mereka yang terdiri daripada ulama mujtahidin. Kelima, kepada setiap orang yang insaf dn peka terhadap mazhab dan ugama supaya mengkajinya dengan teliti dan membebaskan dirinya dari 'asabiyah.

Akhir sekali aku mengharap pahala yang sewajarnya dari Allah SWT dan mematikanku di atas Wila' Ali Amiru l-Mu'minin dan Ahlu l-Baitnya yang suci. Semoga Dia menjadikan buku ini sebagai bekalan pada hari keperluanku iaitu di hari yang tidak ada guna harta kekayaan dan anak-anak melainkan orang-orang yang datang kepadaNya dengan hati yang sejahtera.

Oleh: Syaikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki

Bekas Qadhi Besar Mazhab Sayfi'i

Halab, Syria.

Pengantar

Segala puji bagi Allah Tuhan sekelian alam Pencipta segala makhluk. Pengutus para Rasul kepada makhlukNya bagi memberi petunjuk kepada mereka supaya mereka mengenali Pencipta mereka serta beramal dengan syariatNya.

Dia melantik para Wasi bagi mengukuhkan syariatNya. Salawat dan salam ke atas Muhammad dan itrahnya yang suci dan keridhaan ke atas sahabatnya yang terpilih.

Wahai Tuhanku! Laknati musuh-musuh RasulMu dan musuh-musuh Ahlul Baitnya yang suci. Seksalah mereka dengan neraka jahannam. Dan ambillah (nyawa) mereka dengan pengambilan yang keras. Wa ba'd: Sesungguhnya Allah SWT telah memberi hidayah kepada kami dan "mentakdirkan" kami memilih mazhab yang benar iaitu mazhab Ahlul Bait AS. Mazhab cucu RasulNya Imam Ja'far bin Muhammad al-Sadiq AS. Dari beliaulah datangnya mazhab yang empat. Justeru itu ia adalah asal, sementara mazhab empat merupakan cabang. Kerana Abu Hanifah Nu'man bin Thabit adalah orang yang pertama mengambil (ilmu) daripada Ja'far bin Muhammad al-Sadiq AS.

Abu Hanifah berkata: Jikalau tidak ada dua tahun (sanatani) nescaya binasalah al-Nu'man. Maksudnya dia menghadiri kuliah Imam Ja'far al-Sadiq selama dua tahun dan mengambil ilmunya.

Kemudian Malik mengambil (ilmu) daripada buku-buku Abu Hanifah. Syafi'i mengambil (ilmu) daripada Malik dan mengkaji apa yang diambil oleh Malik daripada buku-buku Abu Hanifah daripada Ja'far al-Sadiq AS. Begitu juga halnya dengan Ahmad bin Hanbal.

Lantaran itu semua mazhab empat adalah cabang kepada Imam Ja'far al-Sadiq AS. Semua buku rujukan sejarah Sunnah dan Syi'ah bersepakat mengenainya. Justeru itu apa yang didapati di dalam buku-buku mazhab empat yang sejajar dengan mazhab Ja'fari, adalah daripada Ja'far bin Muhammad AS. Dan apa yang menyalahinya adalah daripada ijtihad mereka sendiri.

Apabil kami berpegang kepada mazhab yang mulia ini dan mengisytiharkannya kepada orang ramai, berlakulah "malapetaka" yang besar keatas kami sebagaimana aku menerangkan nya nanti.

Berbagai golongan di seluruh meminta supaya menerangkan sebab-sebab yang mendorongkan kami berpegang kepada mazhab Ahlu l-Bait AS berserta latar belakang kami.

Lalu kami menyahuti permintaaa mereka dengan mengarang buku ini meskipun kami telah mengarang sebelum dan selepas berpegang kepada mazhab Ahlu l-Bait AS beberapa buah karangan. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Ada yang telah dicetak dan ada yang belum dicetak.

Ianya tersebar dengan pesat di seluruh negara-negara Islam.

Kami telah memperkuatkan hujah-hujah kami tanpa meninggikan diri. Syaikh Muhammad Mar'i al-Amin al-Antaki.