Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

40 Sahabat Imam Husain yang Gugur di Karbala (3)

1 Pendapat 05.0 / 5

Pembela Imam Husain yang syahid di Karbala, selain dari pihak keluarga dan sahabat-sahabatnya setianya yang populer terdapat juga kurang lebih puluhan sahabat lain yang ikut membela Imam a.s. hingga syahid.

Ibn Syahr Asyub menyebutkan dalam riwayatnya bahwa jumlah sahabat Imam a.s. yang menjadi syuhada pada penyerangan pertama oleh musuh adalah 40 orang. Dari 40 orang tersebut, yang namanya teridentifikasi hanya berjumlah 28 orang. Lebih jauh dia meriwayatkan: “10 orang dari sahabat tersebut merupakan budak Imam a.s., dua di antaranya merupakan budak Imam Ali a.s.” (Manaqib, 4/113) mereka adalah:

21) Amir Ibn Muslim

Dia merupakan orang Syiah dari Basrah yang bersama budaknya Salim dan Yazid Ibn Tsabit, pergi ke Mekkah dan bergabung dengan Imam Husain.

22) Abdullah Ibn Bashir

Seorang pemberani dan pembela kebenaran. Dalam peperangan namanya dan nama ayahnya sangat terkenal. Dia datang ke Karbala bersama pasukan Umar bn Saad, tetapi sebelum pertempuran terjadi, ia bergabung dengan Imam a.s. dan termasuk syuhada pada serangan pertama.

23) Abdullah Ibn Yazid

Bersama ayahnya, ia datang dari Basrah menuju Mekah, bergabung dengan Imam Husain dan menemani beliau hingga ke Karbala.

24) Ubaidillah Ibn Yazid

Dia bersama ayahnya yaitu Yazid Ibn Tsabit, juga saudaranya dan beberapa orang dari Basrah bergabung dengan Imam Husain di Mekkah.

25) Abdurrahman bin Abd ar-Rab

Dia merupakan sahabat Nabi Suci Saw dan Imam Ali a.s. yang paling jujur. Dia pun menemani Imam Husain dari Mekkah hingga menuju Karbala.

26) Abd Ali ar-Rahman Ibn Mas’ud

Dia dan ayahnya merupakan orang Syiah terkemuka yang sangat terkenal dengan keberaniannya. Mereka datang ke Karbala bersama Umar Ibn Saad sebelum perang dimulai. Dia mendatangi Imam dan memberi salam kepadanya, memutuskan diri untuk bergabung dan menjadi syuhada pada serangan pertama.

27) Umar Ibn Dhabi’a

Dia merupakan seorang penunggang kuda di barisan terdepan. Ia datang ke Karbala bersama Umar Ibn Saad, dan kemudian bergabung dengan Imam (as). Dia sangat terkenal dengan keberaniannya dalam berperang dan memiliki kehormatan atau kedudukan tinggi karena melihat atau mengunjungi Nabi Suci Saw.

28) Ammar Ibn Hasan

Dia merupakan Syiah yang sangat teguh dan sangat terkenal keberaniannya. Hasan ayahnya merupakan sahabat Imam Ali yang ikut dalam perang Jamal, Shiffin dan syahid di dalamnya. Ammar mengikuti Imam Husain dari Mekkah tanpa pernah berpisah hingga hari Asyura.

29) Ammar Ibn Salima

Dia merupakan sahabat Nabi Suci Saw dan pendukung Imam Ali. Pada waktu perang Jamal, ia pernah bertanya kepada Imam Ali: “Apakah yang akan Anda lakukan ketika Anda bertemu dengan musuh di perang Jamal?” Amirul Mukminin a.s. menjawab: “Saya akan mengajak mereka untuk bertakwa kepada Allah dan tunduk kepada-Nya. Jika mereka menolak, maka saya akan memerangi mereka.” Ammar berkata: “Siapa saja yang mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, tidak akan pernah mengalami kekalahan.”

30) Qasim Ibn Habib al-Azdi

Dia merupakan orang Syiah dari Kufah dan datang ke Karbala sebagai pasukan Umar Ibn Saad. Sebelum terjadinya perang, dia memutuskan untuk bergabung dengan Imam Husain.