Situs Al Imamain Al Hasanain Pusat Kajian Pemikiran dan Budaya Islam

Hadis Itrah dalam Kitab-Kitab Ahlus Sunah (5)

1 Pendapat 05.0 / 5

“ Sesungguhnya Aku Tinggalkan di Tengah Kalian Kitabullah dan Sunnahku “

Yang pertama kali menyebutkan Hadis ini adalah Mâlik dalam kitab Muwaththa’, namun riwayatnya mursal dan tanpa sanad. Setelahnya, al Thabari dalam kitab Tarikh-nya yang juga mursal. Benar, Abu Syekh menyebut sanadnya dalam kitab Thabaqât al Muhadditsîn bi Ashbahân.

Ibnu ‘Abd al Barr al Andalûsi dalam kitabnya, al Tamhîd limâ fî al Muwaththa’ min al Ma’ânî wa al Asânîd menyebutkan sanadnya melalui jalur Shâlih bin Musa al Thalhi, dan sanad yang ketiga melalui jalur Katsîr bin Abdullah.

Juga ada sanad keempat yang disebutkan oleh al Hâkim al Naysabûri dalam kitab “ al Mustadrak ‘ala al Shahîhain melalui jalur Ibnu Abu Uwais dan ayahnya. Kemudian sanad yang kelima disebutkan oleh al Khathîb al Baghdâdi dalam kitabnya, al Faqîh wa al Mutafaqqih melalui jalur Sayf bin Umar.

Berikut ini akan dijelaskan secara mendetail:

13. Kitab Târîkh Wâsith al Wâsithi.

Al Wâsithi meriwayatkan dari Umar bin al Khattab dalam kitabnya, Târîkh Wâsith (‘Âlm al Kutub halaman 50 ).

“Umar bin al Khaththâb ra. berkata, “ Hai kaum Quraisy, sesungguhnya aku tidak khawatir atas kalian, tetapi aku takut kalian atas umat manusia. Sesungguhnya aku telah meninggalkan kalian atas sesuatu seperti anak unggas, dan aku tinggalkan di tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat setelah keduanya; Kitabullah ‘azza wa jalla dan Sunnah NabiNya “.